1- امام علی علیه السلام فرمودند: بهترین یاران و همراهان کسی است که انسان را بر اطاعت حــق یاری دهد. و فرمود: روزگار مأمور گشته به پراکنده کردن کسانی که با هم الفت وانس دارند.
2- پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلّم می فرماید: هرکس در دین خود پیرو دوست خویش است پس هر یک از شما باید به دقّت بنگرد که با چه کسی دوستی می کند.
3-امام صادق علیه السلام فرمودند: سه چیز در هر دوره و زمانی کمیاب است :1- دوستی به خاطر خدا 2- زنی صالح که با همسر خود مهربان باشد 3- فرزند رشید و خرد مند.......
4 - حواریون به حضرت عیسی علیه السلام گفتند: یا روح الله با چه کسی نشست و بر خاست کنیم؟ فرمود:با آنکس که دیدارش به یاد خدایتان اندازد ، و سخنش بر دانشتان بیفزاید ، و اعمالش به آن جهان مشتاق تان سازد.
5- حضرت علــی علیه السلام فرمودند: به راستی که برادر حقیقی تو آن کسی است که لغزش تو را بپوشانـد وشکستگی زندگی ات را ببندد ،عذرت را بپذیرد وزشتی وعیب تو را بپوشاندوترس تورا برطرف کند وامیــد تو را به انجام رساند.
6- رسولخدا صلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: سوگند به آنکه جانم به دست اوست ،وارد بهشت نمی شوید مگر اینکه ایمان بیاورید و ایمان نمی آورید مگر اینکه همدیگر را دوست بدارید.
7- امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلّم روایت کرده که فرمودند: هر دو مسلمانی که از هم قهر کنند و سه روز بر آن حال بمانند و صلح نکنند هر دو از اسلام بیرون باشند و هر کدام پیشی گیرد در سخـن گفتن با برادر مسلمان خود ، اوست که روز حساب پیشی گیرد به رفتن به بهشت.
8- امام جعفر صــادق علیه السلام فرمودند: پیوسته تا دو مسلمان با هم قهرند ابلیس شاد است و چون آشتی کنند زانوهایش بلرزد و به هم خورد و بند هایش از هم بگسلد و فریاد کشد واویلا گوید از هلاکتی که دیده است .
9 -امام جعفر صـادق علیه السلام فرمودند: حاجتهای خودتان را از برادران دینی خود خواهش نکنید، که اگر خواستید ، و به شما ندادند خشمگین شوید .
10 - حضرت علی علیه السلام فرمودند: بدترین دوست آن است که برای او به رنج و زحمت افتی.
11- پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلّم فرمودنـــد: برای مسلمان روا نیست که از برادر خویش بیش از سه روز کناره بگیرد.
12- امام باقـر علیه السلام فرمودند: به چهار کس نزدیک مشو و با آنان برادری مکن؛احمق، بخیل ، ترسو و دروغگو که احمق می خواهد برای تو سودمند باشد ولی بواسطه ی نادانی زیانت می رساند و بخیل از تو می گیرد و به تو نمی دهد و ترسو به هنگام نیاز از کنار تو بگریزد حتّی از پدر مادر خود و دروغگو اگر راست هم بگوید نتوان باور کرد.
13- پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند : سه چیز است که دوستی مسلمان را با مسلمان دیگر صاف و خالص کند: 1- هنگامی که با او ملاقات می کند با خوشرویی بر خورد کند 2- زمانی که خواست کنارش بنشیند برایش جاه باز کند 3- به بهترین نامی که دوست دارد او را صدا بزند.
14-امام علی علیه السلام فرمودند: دیده ی دوست کوراست از عیبهای دوست و گوشش کر است از زشتی بدیهای او . هر دوستی و محبتی که پایه اش بر چیزی غیراز ذات مبارک خدای متعال پی ریزی شده باشد گمراهی است و تکیه بر آن محال است.
15- امام علی علیه السلام فرمودند:اگرنسبت به دوست خود قرار وآرامش پیدا کردی ، جنبه ی احتیاط را در کار خود نگهدار واسرار خود را نگهدار،آنچه را که ممکن است هنگامی از فاش کردن آن پشیمان شوی.
16- امام علی علیه السلام فرمودند: برای دوستان پشیمانی است مگر [در دوستی با] پرهیزکاران.
17- امام علی علیه السلام فرمودند: دوستی با مردم اساس عقل و خرد است. و فرمود: دوستی در راه خدا پیوند خویشاوندی محکم تر است.
18- امام علی علیه السلام فرمودنـــد: کسی را برای دوستی حقیقی نشان مکن مگر این که اورا سه بار بیازمایی ؛اورابه خشم آوری و بنگری که آیا خشم او رااز حق به باطل به در می برد یا نه و هنــــگام دستیابی به مال و منال و هنگامی که با همسفر می شوی.
19- امام علی علیه السلام فرمودند: برگزین از هرچیز تازه اش را ولی از برادران قدیمی ترینشان را انتخاب کن.
20- امام صادقعلیه السلام فرمودند: محبوب ترین برادران نزد من کسی است که عیبهای مرا پیش من هدیه آورد.
21- امام علی علیه السلام فرمودند: عذر برادرت را بپذیر واگر عذری ندارد برایش عذری بتراش.
22- رسولخدا صلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: همنشین شایسته مانند عطر فروش است اگر به تو ندهد بوی عطرش به تو خواهد رسید و همنشین بد مانند آهنگر است اگر لبانت را نسوزاند از بویش به تو می رسد.
23- امام علی علیه السلام فرمودند: برادان دنیایی را زیاد نکن که اگر از نگهداری آنها ناتوان شدی دشمنت گردند و به راستی حکایت آنان حکایت آتش است که زیادش بسوزاند و کم آن سود دهد.
24- امام علی علیه السلام فرمودند: بدترین برادران تو کسی است که تو را درباره ی خود فریب داده و ظاهر سازی کند و عیب تو را از خودت بپوشاند.
25- امام علی علیه السلام فرمودند: بهترین برادرانت کسی است که در راه اطاعت خدای سبحان بر تو سخت گیرد و خشونت به خرج دهد.
26- امام صـادق علیه السلام فرمودند: دوست خود را از اسرار خود به اندازه و حدّی مطّلع ساز که اگر آن اندازه به دشمن بگوید نتوان به تو زیان برساند چرا که گاهی دوست ممکن است روزی دشمن شود.
27- امام حسن علیه السلام به جناده فرمودند: با کسی همنشینی و دوستی کن که 1- هر گاه با او همنشین شدی مایه ی آراستگی تو باشد 2- آنگاه که خدمتش کنی ، تو را نگهبان باشد 3- هر گاه از او یاری خواستی کمکت کند4 - اگر سخنی گفتی تو را تصدیق کند 5- اگر [بر دشمن] حمله بردی بر قدرت و صولت تو بیفزاید6 - اگر دستت را به فضل و نیکی دراز کردی او هم دست پیش آورد 7- اگر در تو [زندگیت] رخنه ای پدید آمد آن را برطرف سازد 8- اگر از تو نیکی دید آن را بر شمارد و بحساب آورد 9- اگر از او چیزی طلبیدی عطا کند10 اگر تو ساکت بودی [چیزی نخواستی]او آغاز کند [نیازت را بر طرف سازد].
28- امام صـــادق علیه السلام فرمودند: مراعات حد ّو مرز دوستی در هر کس بود[همه اش یا مقداری] او دوست است و گرنه نسبت دوستی و صداقت به او نده،این پنج نکته عبارت از:1 - آنکه نهان وآشکار دوست برای تو یکسان باشد 2- آنکه زینت تو را زینت و آراستگی خودش ببیند و عیب و نقصان تو را عیب خویش بشمارد 3- اگر به ریاست و ثروت و پست و مقامی رسیـــد این پست و پول رفتاراو را نسبت به تو عوض نکند 4- اگر قدرت و توانگری دارد از آنچه دارد نسبت به تو دریغ و مضایقه نکند 5- [اگر جامع همه ی آنهاست]اینکه تو را در گرفتاریها رها نکند و تنها نگذارد،آری....اینهاست آیین دوستی و برادری دینی .
29- امام علی علیه السلام فرمودند: مردم جز با امتحان و آزمایش شناخته نمی شوند، پس همسر و فرزندانت را در حال غیبت و نبودنت امتحان کن، و دوستت را در مصیبت و گرفتاری و خویشاوندان خود را هنگام نیازمندی و تهیدستی ....
30- امام علیعلیه السلام فرمودند: کسی که بخواهد جز با افرادی بی عیب دوستی و برادری نکند دوستانش کم خواهند بود.
31- حضرت صادقعلیه السلام فرمودند: هر که برای خدا نه چیز دیگر و برای در خواست وعده ی او و دریافت آنچه نزد خداست به دیدار برادرش رود خدا هفتاد هزار فرشته بر او گمارد که فریاد زنند هان ! پاک گشتی و بهشت خوشت باشد.
32- حضرت صادقعلیه السلام فرمودند: هر که برای خدا از برادرش دیدن کند، خدای عزّوجلّ فرماید: مرا دیدن کردی و ثوابت بر من است و به ثوابی جز بهشت برایت خرسند نیستم.
33- امام صـادقعلیه السلام فرمودند: شایسته نیست برای مرد مسلمان که با شخص تبهکار واحمق و دروغگو رفاقت کند.
34- رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: دوستی کردن با مردم نیمی از خرد است.
35- امام صادقعلیه السلام فرمودند: هرگاه مردی را دوست داشتی او را بدان آگاه ساز ، زیرا که آن دوستی میان شما را پا بر جاتر کند.
36- امام علی علیه السلام فرمودنــد: در دوستی تند نرو، شاید روزی دوست، دشمن شود و در دشمنی افراط نکن ممکن است روزی دشمن، دوست شود.
37- امام سجـــادعلیه السلام فرمودند: به یکی از فرزندانش فرمود: پسرجان با پنج کس همنشینی نکن و به گفتگو ننشین و در راه همراهشان نرو ،عرض کرد پدرجان آنها چه کسانند؟ فرمود:1- دروغگو که همچون سراب است ، دور را نزدیک و نزدیک را دور می نماید. 2- فاسق که تو را به لقمه ای یا کمتر بفروشد 3- بخیل که در سخت ترین مواقع حاجت تو را وانهد 4- احمق که چون خواهد نفعی بخشد، زیان رساند 5- آنکه از خویشانش بریده که من او را در قرآن ملعون یافتم.
38- پیامبــر صلی الله علیه وآله و سلّم فرمودند: وقتی با کسی دوست شدی بااو مجادله و رقابت مکن و براو برتری مجو واز هیچ کس درباره ی او چیزی مپرس، چه ممکن است به یکی از دشمنان او برخوری و درباره ی وی سخن به خطا گوید و میان شما را تفرقه اندازد.
39- پیامبر صلی الله علیه وآله و سلّم فرمودند: هر که یک سال از برادر خویش قهر کند چنان است که خون وی را ریخته است.
40- امام صادقعلیه السلام فرمودند: در عقاید مردم کنجکاوی نکن که بی رفیق خواهی ماند.
41- امام صادقعلیه السلام فرمودند: هر که برادرش را خجالت دهد پیوند با اوحرام است ، هر که برادرش راغمگین نماید حرمت و عزّتش ساقط است.
42- پیامـبـــر صلی الله علیه وآله و سلّم فرمودند: هر کس برادرش را در منزلش زیارت کند خدا ی عزّ و جلّ به او فرمایــــد: تو مهمان و زائر من هستی و پذیرائیت بر من بخاطر دوستی تو نسبت به او بهشت را برایت واجب ساختم.
43- امام باقرعلیه السلام فرمودند: خدای عزّوجلّ را بهشتی است که جز سه کس واردش نشوند: مردی که بر زبان خود به حق حکم کند و مردی که برادر مومنش را برای خدا زیارت کند و مردی که برای خود ، برادر مومنش را بر خود ترجیح دهد.
44- امام علیعلیه السلام فرمودند: آن دوست که [آبروی] رفیق را در گرفتاری غیاب و پس از مرگ نگه ندارد شایسته دوستی نیست.
45- امام صـادقعلیه السلام فرمودند: دوستی را شرایطی است که کسی همه ی این شرایط در او نیست او را دوست کامل مشمار و کسی که هیچ یک از این شرایط در او نیست او را به هیچ مرتبه از دوستی نسبت مـده : آنکه پنهان وآشکارش برای تو یکی باشد، آنکه آراستگی تو را آراستگی خود بدانـد و سرافکندگی تو را سرافکندگی خودش ،آنکه ثروت و مقام روحیه ی او را تغییر ندهد،آنکه از آنچه در دسترس توانایی اوست از تو دریغ ندارد و آنکه در سختیهای روزگار تو را رها نکند.
46- امام علی علیه السلام فرمودند: با مردم با زبان و بدنهایتان مصاحبت کنید ولی با دلها و کردارتان از آنها جدا باشید.
47- امام علی علیه السلام فرمودنــد: چه بسا دوستی که برخورد شود با او به خاطر نادانی اش نه بخاطر نیت و قصد درونی اش . و فرمود: دوست صمیمی تو کسی است که تو را از کارهای زشت باز دارد و دشمن تو کسی است که تو را به کار زشت وا دارد.
48- امام علی علیه السلام فرمودند: دوستی را با کسی قطع نکن اگر چه او ناسپاسی و کفران کند.
49- امام علی علیه السلام فرمودند: بپرهیز از اینکه دوست خود را آن چنان از نزد خود برانی که جایی برای دوستی باقی نگذاری واز رفاقت وانس با او مقداری بر جای نه که برای بازگشت بدان اعتماد کند.
50- امام علیعلیه السلام فرمودنـد: مصاحبت نکن با کسی که بدیها و عیوب تو را بخاطر بسپارد ولی فضائل و برتریهای تو را فراموش کند.
51- امام علی علیه السلام فرمودند: لغزش در گفتگوهای محرمانه و دوستانه قابل بازگشت نیست . و فرمود: کسی که در گفتگوهای دوستانه دامنـه ی سخن را کوتاه واندک کند سالم بماند. و فرمود: کسی که در گفتـــگوهای دوستانه دامنه ی سخن را گسترش دهد پشیمان شود.
52- پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله و سلّم فرمودند: تنها با مومن رفاقت و دوستی کن و غذای تو را فقط به پرهیزکاران بخوران.
53- امام صادق علیه السلام فرمودند: با کسی دوستی کن که تو بوجودش افتخار بدست آوری و با آن کس رفاقت مکن که او بوجود تو کسب افتخار کند.
54-امام علیعلیه السلام فرمودنــد: در مسافرت با کسی که تو به وی احتـرام می گذاری و برتری او را در نظر می گیری ولی او احترام و برتری تو را رعایت نمی کند رفاقت مکن.
55- امام صـــادق علیه السلام فرمودند: چون وارد خانه ی برادر مومن خود شدی همه ی کرامتها و محبت ها را بپذیر به جز صدر نشینی و بالا دست قرارگرفتن.

پی نوشت:
انتخاب دوست
1- غررالحکم ج1ص61 2- نشان بی نشانها ص287 3- مصباح الشریعه
4- تحف العقول ص44 5- غررالحکم ج1ص65 6- اداب المتعلمین شهید ثانی
7- کافی ج4ص45 8- همان ص46 9- دارالسلام ج4
10- نهج البلاغه ،حکمت 479 11- خصال ج1ص200 12- همان ص269
13- کافی ج4ص457 14- غررالحکم ج1ص219 15- همان ص218
16- بحارالانوارج69ص237 17- غررالحکم ج1ص216 18- امالی طوسی ص646
19- غررالحکم ج1ص64 20- کافی ج3ص252 21- تحف العقول ص114
22- میزان الحکمه ج9ص50 23- غررالحکم ج1ص73 24- همان ص68
25- همان ص67 26- میزان الحکمه ج4ص428 27- بحارالانوارج44ص139
28- کافی ج4ص452 29- میزان الحکمه ج5ص313 30- همان ج1ص55
31- کافی ج3ص254 32- همان ص255 33- همان ج4 ص454
34- همان ص457 35- همان ص459 36- تحف العقول ص219
37- همان ص319 38- نهج الفصاحه ص26ح141 39- همان ص593ح2895
40- تحف العقول ص430 41- همان ص431 42- کافی ج3ص256
43- همان ص257 44- تحف العقول ص245 45- خصال ج1ص307
46- غررالحکم ج1ص626 47- همان ص646 48- همان ص648
49- همان ص646 50- همان ص633 51- همان ص470
52- ریاض الصالحین ص178 53- مکارم الاخلاق ص250 54- محجةالبیضاء ج4ص60
55- بحارالانوارج75ص206