اگر فلسطینان زمینهایشان را پیشتر به یهودیان فروخته اند چرا امروزه مدعی شده اند؟ بررسی تاریخ فلسطین چگونه ممکن است؟