با سلام
در کتاب هوشع نبی چنین می خوانیم:

" ابتدای کلام خداوند به هوشع – خداوند به هوشع گفت برو و زنی زانیه و اولاد زناکار برای خود بگیر زیرا که این زمین از خداوند برگشته سخت زناکار شده اند- پس رفت و جومَر دختر دبلایم را گرفت و او حامله شده پسری برایش زائید- و خداوند ویرا گفت او را یَزرعَیل نام بنه... پس بار دیگر حامله شده دختری زائید و او ویرا گفت او را لوروحامه نام بگذار... و چون لوروحامه را از شیر بازداشته بود حامله شده پسری زائید- و او گفت نام او را لوعمّی بخوان."
( کتاب هوشع نبی، باب اوّل ، شماره های 2 الی 9)

خلاصه آنکه خدای تورات و عهد عتیق به پیامبر برگزیده اش دستور می دهد که زنی بدکاره برای خویش اختیار کن٣ و او هم امر خداوند را امتثال نموده و از این انتخاب فرخنده! یعنی انتخاب زنی بدکاره سه فرزند پیدا می کند که به صریح کتاب هوشع آن سه نیز سه اولاد زناکارند.
شیرین تر دنبالۀ مطلب است :
" به برادران خود عمّی بگوئید و به خواهران خویش روحامه .
محاّجه نمائید، با مادر خود محّاجه نمائید زیرا که او زن من نیست و من شوهر او نیستم لهذا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خویش را از میان پستانهایش رفع بنمائید."
( کتاب هوشع نبی، باب دوّم، شماره های 1 و 2)

در اینجا صریحاً روشن می شود که جومر زن واقعی هوشع نیست و هوشع با او عمل منافی عفت صورت داده آنهم نه یکبار بلکه چندین بار و در نتیجه ارتکاب اعمال شنیع سه فرزند از او دارا شده که یکی از آنها یزرعیل است و خطابات اخیره هوشع متوجه اوست.
جالب آنکه هیچ حجت وحیانی هم در خطابات مراعات نمی شود و کلمات رکیک آمده در متن در کمال وضوح میزان ادب و تربیت و مبادی بودن هوشع را به آداب انسانی نشان می دهد!!
آنچه به صورت گزیده آمد مطالبی بود که عهد عتیق دربارۀ پیامبران الهی آورده و با کمترین دقتی روشن می شود که در جهت تربیتی، مطالب مندرج در کتاب مذکور تا چه حد می تواند مفید باشد و چگونه می تواند پیامبران را به الگو و اسوۀ ملکات و فضائل اخلاقی و انسانی معرفی نماید.
آری خدائی که آنگونه معرفی شد، باید که پیامبرانی اینچنین داشته باشد!
و اما ببینیم قرآم مقدّس پیامبران را چگونه معرفی می کند. در این کتاب عزیز و عظیم الهی می خوانیم که "پیامبران در نزد ما برگزیده نیکوکاران اند". [قرآن کریم؛ سورۀ ص (38) ، آیه 47]
یعنی در میان انسان های نیکو کردار و صالح، پیامبران بهترین آنها محسوب می شوند.
کسانی که لکه شرک و بت پرستی به دامانشان ننشسته است؛ مردمان بزرگ خوش عملی که هرگز گرد گناه و خلاف نگشتند؛ اعمال ننگین و منافی عفت از ساحتشان دور بود؛ کسانی که در زمینه راستگوئی برجسته و بلند مرتبت اند؛ افراد پاکی که نسبت به عفت و ناموس بسیار حساس و متعصب می بودند؛ بزرگ مردانی که اگر ترک اولائی را مرتکب می شدند به درگاه قدس احدیت پناه آورده و با توجه و انابه از یک ترک اولی معذرت خواهی می نمودند. آری بر خلاف گفتۀ مستر هاکس، که تمامی کتاب مقدس را کلیتاً الهامی می داند، ما معتقدیم که براستی کتاب مقدس نه تنها کلیتاً بلکه بصورت جزئی هم کلام خدا نیست و ساحت قدس الوهیت منزه از انزال اینگونه جملات و کلمات می باشد.

از خدای متعال هدایت را خواهانیم
پاورقی
1. انجیل متی ، باب اول، شماره 6

2. پیامبری وی از حکمی که دربارۀ سوزاندن تامار می دهد مشخص می شود.

3. معلوم نیست که انتخاب این زن از طریق ازدواج بوده و یا انتخاب آزاد