باسلام
دیروز در آمریکا کنفرانسی بین المللی درباره بررسی وضعیت و حقوق زنان تشکیل شد اما نماینده ایران بدلیل عدم صدور ویزا به این کنفرانس راه نیافت و اعتراض او به این حرکت آمریکا از رسانه ها پخش شد . البته کار دشمن دشمنی است ولی همین مسئله بهانه ای شد برای طرح این سوال که چرا سایر کشورها اینقدر بر روی مسئله نقض حقوق زنان در ایران مانور میدهند و اصولا وضعیت حقوق زنان در ایران چگونه است؟