واژهای جنت از " گان / گانا" در زبان سومری به معنای "باغ" وارد زبان عربی و برخی از زبان های افریقایی شده است. در زبان ترکی "قانالیق" به معنای " باغ انگور" می باشد. معمولا زمانی که از درختان بهشتی سخن به میان می آید به درخت انگور نیز اشاره می شود.
به نظر اینجانب منظوره از " شجره ی ممنوعه " درخت انگور می باشد که ابرخی انسان ها از آن برای ساختن " شراب" که در ادیان الهی حرام بود ، کرده اند. در اولین بار شراب در حدود هشت هزار سال پیش در آذربایجان ساخته شد. سیاحان آذربایجان را محل رویش درخت انگور دانسته اند.
واژه " جنت " ربط و پیوندی با واژه ی " جنَّ (پنهان شد) ندارد و بسیاری از ریشه یابی ها در زبان عربی نا درست و موهوم است. نگاه کنید به کتاب " واژه های دخیل در قرآن