حجيت عترت پيامبر بر اساس احادیث نبوی : طبق روایات متواتر بین فریقین یعنی حدیث « ثقلین » پیامبر سنت و عترت خود را در کنار قران به عنوان مرجع هدایت قرار داده و فرموده است : « همانا من دوچیز گرانبها و ا رزشمند را بین شما بر جا می گذارم : کتاب خدا و عترتم – سنت خودم – چیزی که اگر به آنها چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد » .این روایت در کتب صحاح و سنن و مسانید اهل سنت با عبارات مختلف مطرح شده است که تفاوتی در معنای مورد نظر ندارد . مرحوم علامه سید حامد حسین هندی در کتاب « عبقات الانوار» آنها را در دو جلد جمع آوری کرده است . این روایت را پیامبر در مواقف حساسی از جمله در روز عرفه در حجه الوداع ،هجدهم ذی الحجه در غدیر خم ، بر منبر خود در مسجد مدینه ،و در نهایت در حجره مبارک خویش در هنگام ارتحال ایراد فرموده است . ابن حجر در کتاب خود به نام ن الصواعق المحرقه » حدیث ثقلین را با متجاوز از بیست طریق نقل نموده و سپس گفته است : « در بعضی از نقل ها آمده است پیامبر این حدیث را در روز عرفه در حجه الوداع ایراد فرموده و در بعضی آمده در غدیر خم فرموده و در بعضی آمده در مدینه در حجره شریف هنگامی که بیمار بودند و در بعضی طرق آمده که هنگام بازگشت از طائف بر منبر خود در مسجد مدینه بیان فرموده است » .[1] صاحب کتاب « الکشاف المنتفی » در صد و بیست و نه کتاب از کتابهای اهل سنت، حدیث فوق را با کلمه « و عترتی اهل بیتی » نفل کرده است . همچنین هفت کتاب مستقل توسط علمای اهل سنت در رابطه با حدیث ثقللین – که در ان کلمه « و عترتی و اهل بیتی » وجود دارد تالیف شده است [2]. از آنجا که پیامبر اکرم هر چه بگوید متکی به وحی است « و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی [3]» حجیت سنت پیامبر و عترت او مستند به وحی الهی بوده و ریشه قرانی و الهی دارد .

[1] - ص 149 150

[2] - الکشاف المنتفی لفضائل علی المرتضی ، کاظم عبود الفتلاوی ، ص 208 به بعد

[3] - سوره نجم آیه 3 و 4