به نام خدا

امام زمان علیه سلام ، امام انسان ها و جنیان است . خوب حالا چرا امام زمان علیه سلام باید فقط برای

انسان ها قیام کنند؟

چرا برای جنیان قیام نکنند و ما رو بی خیال شن ؟