فعالیت بیشتر
633 پیغام بازدید کنندگان

 1. سلام
  اگه مایل بودید به گروه ختم صلوات تشریف بیارید
  http://www.askdin.com/group.php?groupid=197
  یاعلی
 2. ‏‏ - نماز مسافر دو رکعت است ‏
  ‏‏استاد: ‏‏حالا آنکه اضطراری نیست فرض کنید) آن حکم اولی است، آدم میته‏‎ ‎‏نمی خورد درست شد؟ در حال فراموشی تصرف در مال غصبی کرد غاصب نبوده‏‎ ‎‏و این حرام نیست. تا روز قیامت هم همین‏‏ ‏‏طور است. کسی در مکان غصبی نسیاناً‏‎ ‎‏نماز خواند غیر غاصب، این جایز است؟ نماز درست است و تغییر پذیر نیست. ‏
  ‏‏پس مصادیق تغییرمی کند. یک کس است که افتاده در جایی که غذا ندارد میته هم‏‎ ‎‏هست باید بخورد، همان آدم اگر از آنجا بیرون آمد به دهی، شهری رسید، همین‏‎ ‎‏آدم، که یک آدم بیشتر نیست، جایز نیست آنجا اینکار را بکند. ‏
  ‏‏باید میان عناوین ثانویه و اولیه فرق گذاشت و اینها را واقعاً باید تحلیل کرد. اینها‏‎ ‎‏همه کارشناسی می خواهد. ‏
  ‏‏آیا احکام اسلامی کارشناسی نمی خواهد؟ با وجود روایات جعلی بین روایات‏‎ ‎‏ائمه علیهم السلام ، اسلام شناسی یک کار خیلی مشکلی است. امام (ره) که قیام کردند‏‎ ‎‏ایشان اسلام شناسی شان با بقیه فرق داشت (بعضی از مجتهدین) که اسم نمی‏‏ ‏‏برم‏‎ ‎‏معتقد بود که اگر بنا باشد قطره ای خون از بینی کسی بریزد، من قیام یا اقدامی‏‎ ‎‏نمی‏‏ ‏‏کنم. این یک نوع اسلام شناسی است در حالی که امام می گفت باید قیام کرد، و‏‎ ‎‏لو بلغ ما بلغ...
 3. ‏‏آقایان باید خیلی مواظب باشند. بعضی از اشخاص می خواهند مردم را از راه‏‎ ‎‏«فلسفۀ احکام» با احکام آشنا کنند؛ راه آشنا کردن مردم به احکام این است که آنها را‏‎ ‎‏به خدای حکیم و آگاه به مصالح بشر معتقد کنید. ‏
  ‏‏هر کس بخواهد از طریق ملاک حکمی را به جای دیگر تسرّی بدهد، بر خدا افترا‏‎ ‎‏زده است. کیست که می تواند یقین پیدا کند که ملاک تام این است؟ ‏
  ‏‏بنا بر این، باید جایگاه زمان و مکان را شناخت که آیا جزو مقارنات هستند، جزو‏‎ ‎‏موضوع هستند و یا ... امام (ره) همین موضوعات را می خواستند بفرمایند. ‏
  ‏‏قصدشان همین است مسلماً. اینکه مجتهد باید زمان و مکان را نگاه کند، معنایش‏‎ ‎‏این است . ایشان خودشان می گفتند که اگر کسی برود - در زمان طاغوت در رادیو‏‎ ‎‏حرف بزند حرام است؛ اما حالا واجب است. الان اگر کسی در رادیوی سعودی‏‎ ‎‏و زمان فرق می کند. آنجا ترویج اسلام آمریکایی و ترویج وهابیت است. چون‏‎ ‎‏مصداق ترویج وهابیّت است تحت عنوان حرام قرار می گیرد. اما اینجا مصداق‏‎ ‎‏ترویج اسلام است. ‏

  ‏‏کلیاتی را که اسلام آورده است، قابل تغییر نیست، چه احکام اولیه و چه ثانویه‏‎ ‎‏باشد، خوردن میته در وقت اضطرار حلال است. آیا این حکم تغییر می کند؟ ‏
 4. ‏‏ - اگر چه ملاک حکم تغییر کرده باشد... . ‏
  ‏‏استاد: ‏‏ما قادر به تشخیص ملاک نیستیم و نمی‏‏ ‏‏توانیم آن را احراز کنیم. مثلاً نمی‏‏ ‏‏توان‏‎ ‎‏فهیمد که ملاک حرمت خمر، صرفاً «اسکار» است. بله، ما از طریق ادلۀ احکام‏‎ ‎‏می توانیم «انّاً» کشف کنیم که این ملاک دارد، اما ملاکش به طور قطع چیست خبر‏‎ ‎‏نداریم. اگر در ادله هم دیدیم یک جایی معلّل است و صحبت از ملاکات می کنند،‏‎ ‎‏آن را حکمت می گویند و آن را می گویند جزء العله است. لذا فرق ما با سنی ها همین‏‎ ‎‏است. ما قائل به قیاس نیستیم، آنها هستند. ما می گوییم احراز ملاکات بر ایمان‏‎ ‎‏مشکل است و نمی‏‏ ‏‏توانیم احراز ملاک بکنیم. بعضی از آقایان ادعا می کردند که‏‎ ‎‏هفتصد روایت راجع به حرمت قیاس وجود دارد. همین هست که ملاکات را نمی‏‏ ‏‏توانیم احراز کنیم. راهی برای پیدا کردن علت غایی تامۀ ملاک، نداریم. ‏
 5. ‏‏آیا این زمان موجب جواز یا عدم جواز است یا آنکه فقط ظرف است و سبب جواز‏‎ ‎‏یا عدم آن، چیز دیگر است؟ خون در زمانی که نمی‏‏ ‏‏توانستند از آن بهره برداریهای‏‎ ‎‏مشروع کنند، منفعت محلّلة شرعی نداشت. آن زمان وسائل بهره برداری مشروع از‏‎ ‎‏آن نبود. نبود وسایل و کسانی که بتوانند بهره برداری کنند، باعث عدم مالیّت و عدم‏‎ ‎‏مالیت باعث عدم جواز بیع شده بود. چنین وضعی مقارن با آن زمان بود؛ زمان‏‎ ‎‏ظرفیت دارد، و دخالت ندارد. اما در این زمان، امکان بهره برداری مشروع از آن،‏‎ ‎‏باعث به وجود آمدن منفعت محلّله شد و از نظر شرعی مالیّت دارد؛ این تغییر‏‎ ‎‏احکامی الهی نیست؛ زیرا حکم جواز از ابتدا رفته روی چیزی که منفعت محلّله داشته باشد. ‏
  ‏‏مسائل مستحدثه هم همین طور است. در واقع، مصادیقند که مستحدثه‏‏ ‏‏اند، نه‏‎ ‎‏عناوین کلیه هر موضوعی که تا روز قیامت پیدا شود باید تحت یکی از عناوینی که‏‎ ‎‏شارع گفته داخل شود؛ و الّا دین ناقص است؛ در حالی که «خاتم النبییین» یعنی کسی‏‎ ‎‏است که قانونی را آورده که تا دامنۀ قیامت بتوان به وسیلۀ آن نیازهای مردم را رفع‏‎ ‎‏کرد. البته باید دید که هر موضوع جدیدی – مثلاً بیمه - تحت چه عنوانی قرار‏‎ ‎‏می گیرد. ‏
  ‏‏عده ای بین «تقارن زمان» و «شرطیّت زمان» اشتباه کرده اند؛ در حالی که نباید بین‏‎ ‎‏تقارنات زمانی با دخالت داشتن زمان اشتباه شود و در نتیجه گفته شود که احکام‏‎ ‎‏شرعی تغییر کرده است. خیر، احکام اولی و ثانوی تغییر پذیر نیست، بلکه مصادیق‏‎ ‎‏‎‏مصادق فرق می کند باید دنبال مصادیق و تشخیص مصادیق رفت و فهمید که‏‎ ‎‏موضوعات مستحدثه مصداق برای کدام عنوان هستند. ‏

 6. ‏‏گاهی زمان قید «وجوب» است و گاهی قید «واجب» که واجب معلق می شود. حج‏‎ ‎‏در روز عرفه واجب است. این زمانِ «روز عرفه» قید واجب (حج) است نه قید‏‎ ‎‏وجوب. گاهی نیز زمان، در «ملاک» دخالت ندارد؛ بدون آن، عمل دارای ملاک‏‎ ‎‏است؛ ولی در تحصیل ملاک دخیل است؛ مثل «روز عرفه» که قید واجب است. قید‏‎ ‎‏واجب در تحصیل ملاک و قید وجوب در اصل ملاک دخیل است، ... ‏
  ‏‏ - آیا مراد از تأثیر زمان و مکان، همین زمان و مکانی است که شارع عند‏‎ ‎
  ‏‏ الجعل لحاظ کرده است یا نه...؟ ‏
  ‏‎‏حکمی و در زمان دیگر دارای حکمی دیگر است و از آن به «مقتضیات زمان» تعبیر‏‎ ‎‏شده است. همین مسأله خون را مثال می زنیم، در یک زمان جایز نیست خرید و‏‎ ‎‏فروش آن در یک زمان جایز است. زمان واقعاً در تغییر حکم دخالت دارد. آن‏‎ ‎‏وقت جایز نبود، چون در آن زمان بود؛ حالا که جایز است چون در این زمان است. ‏
 7. ‏‏دو گونه هستند. گاهی جنبه ظرفیت دارند و گاهی علاوه بر ظرف بودن، در احکام و‏‎ ‎‏متعلقات آن هم دخالت دارند. مثالی را دقت کنید. واجب است نماز ظهر، نماز‏‎ ‎‏مغرب و عشا را باید در وقتش بخوانید نماز صبح را از طلوع فجر بخوانید. این‏‎ ‎‏زمانهای خاص، علاوه بر آنکه ظرف هستند، دخالت در وجوب هم دارند. یعنی‏‎ ‎‏نماز اگر در این ظرف واقع بشود مصلحت وجوبی دارد و اگر قبل از ظهر باشد‏‎ ‎‏مصلحت ندارد. این زمان دخالت در مصلحت عمل من دارد؛ نماز صبح من اگر بعداز‏‎ ‎‏طلوع فجر واقع بشود این مصلحت دارد؛ واجب است بر من؛ اما قبل از طلوع فجر،‏‎ ‎‏بر من واجب نیست و مصلحت وجوبی ندارد. اینجا علاوه بر اینکه ظرف هست،‏‎ ‎‏دخالت در خود وجوب هم دارد، زیرا ملاک عمل دخالت دارد، چون احکام –‏‎ ‎‏طبق مذهب عدلیۀ - که معتزله و شیعه هستند - روی افعال می رود. گاهی زمان در‏‎ ‎‏ملاک عمل دخالت دارد؛ به طوری که انجام عمل در آن زمان، ملاک دارد؛ قبل و‏‎ ‎‏بعد از آن ندارد. زوال ظهر در ملاک نماز دخالت دارد. قبل از این ندارد؛ ملاک‏‎ ‎‏وجوبی که مصلحت مُلزمه باشد در ظهر است و وجوب بر روی نماز در ظهر‏‎ ‎‏آمده است. این راجع به اصل حکم است که قید در وجوب دخالت دارد؛ به طوری‏‎ ‎‏که با بودن آن، وجوب هست و بدون آن، وجوب هم نیست. ‏


 8. نقش زمان و مکان در ساختار احکام
  ‏‏مصاحبه با آیة الله شمس‏
  ‏‏نقش زمان و مکان در ساختار احکام‏
  ‏‏ ‏
  ‏‏ - با تشکر از جناب عالی، لطفاً بفرمایید مراد از تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و در‏‎ ‎‏احکام چیست؟ ‏
  ‏‏استاد: ‏‏زمان و مکان برای موجودات عالم ماده، جنبۀ «ظرفیّت» دارند؛ موجودات‏‎ ‎‏عالم ماده، زمانی و مکانی هستند نمی‏‏ ‏‏توانند فاقد زمان و مکان باشند. پس زمان و‏‎ ‎‏مکان برای موجودات عالم ماده به مثابۀ ظرف است. ما نیز که مکلَّف به احکام‏‎ ‎‏تکلیفی هستیم – همه زمانی و مکانی هستیم، زیرا خود از موجودات عالم ماده‏‏ ‏‏ایم. ‏
  ‏‏حال باید دید که این زمان و مکانی که نسبت به ما ظرفیّت دارند، نسبت این دو با‏‎ ‎‏احکام، با متعلّقات احکام و با موضوعات احکام، چگونه است؟ باید این نکته را‏‎ ‎‏بررسی کرد که علاوه بر آنکه برای خودمان ظرف است آیا نسبت به احکام،‏‎ ‎‏متعلقات احکام و موضوعات احکام، نیز همواره ظرفیت دارد یا نه. ممکن است‏‎ ‎‏ظرف باشد و ممکن است که صرفاً دخالت داشته باشد در ا حکام، نه به عنوان ظرف.‏‎ ‎‏خوب وقتی که ظرف باشد معنایش چیست؟ مثلاً، نماز بر مکلّف واجب است.‏‎ ‎‏معنای اینکه زمان ظرف نماز است» آن است که چون مکلّف «زمانی» است، پس‏‎ ‎‏نماز در زمان واقع می شود . فرض کنید اگر امکان داشت که نماز را در خارج از زمان‏‎ ‎‏به جا آورد، دیگر زمان دخالت نداشت. مکان هم چنین است. ‏

  ‏‎
 9. در ثانی اگر حمله کردند که مسلمانها را از بین ببرند بعد نتیجه این میشود که خود مسلمان شوند این خود یک تبلیغات و تضعیف روحیه دشمن است
 10. نقل قول نوشته اصلی توسط یارب نمایش پست ها
  آنها ،هم مجازات میشدند هم فرصتی پیدا میکردند برای مسلمان شدند ،در اصل اینجا رضایت آنها نباید اصلا مهم باشد ،اما در عین حال رفتار اسلام به گونه ای بوده که
  ببنید این فکر که مثلا این افراد اگر به دست غیر مسلمان اسیر میشدند سرنوشت بهتری داشتند باعث میشه که بگیم پس چرا مسلمانها اینگونه رفتار کرده اند

  در هر صورت باتوجه به شرایط آن زمان بدترین شرایطی ممکن بود پیش بیاد حتی از این فرد که قبل از اسلام هم به کنیزی گرفته میشد همه نوع بهره کشی بشود

  پس در ان زمان بودن همیچین چیزهایی غیر معقول نبوده و فرد میدانسته بعد از اسارت تبعاتی خواهد داشت

  حال اگر این فرد به علت عدم آگاهی از فرامین اسلام وارد یک محیط اسلامی شود اگر یک فرد کافر این زن را اسیر و کنیز کرده بود این کنیز باید نیاز او را پاسخ میداد هم به هر نحوی که میخواست با او رفتار میکرد پس این فرد منتظر همچین عکس العملی است ولی با موضوعات دیگری روبرو میشود

  نظر بنده اینه اگر خیری در این فرد دیده نمیشده و این قرد تا ابد به این کنینه و مخالفت ادامه میداد باز برنگرداند این فرد برای شورش دیگر کار عاقلانه بوده و اینکه وقتی رفتاری که با اسیران مسلمان داشته اند را میبیند مطمئنا نظرش متفاوت خواهد بود
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 10 تا 633
صفحه 1 از 64 1231121314151 ... آخرین
صفحه 1 از 64 1231121314151 ... آخرین
درباره Reza-D

اطلاعات عمومی

درباره Reza-D
استان یا شهر:
اهواز
علاقمندي ها:
دشمن شناسی - سرودن شعر
شغل:
کارمند
میزان تحصیلات:
دیپلم
جنسيت:
مرد

امضاءمرا رازیست اندر دل به خـون دیده پرورده
ولیکن با که گویم راز چون محرم نمی‌بینمآمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
6,012
میانگین پستها در طول روز
4.00
آخرين نوشته
آیا قرآن برگرفته از تورات است؟ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۱:۴۳
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
633
جدید ترین پیام
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ ۱۸:۵۲
کتابخانه
دریافت
5
آپلود
0
صلوات فرستاده
صلوات فرستاده
24,899
اطلاعات عمومی
آخرین حضور
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۱:۴۳
عضویت
۱۳۹۲/۰۶/۱۴

34 پیگیرها

 1. " آرامش "  " آرامش " آنلاین نیست.

  عضو صميمي

  " آرامش "
 2. *آبی بیکران*  *آبی بیکران* آنلاین نیست.

  عضو كوشا

  *آبی بیکران*
 3. *صفا*  *صفا* آنلاین نیست.

  عضو كوشا

  *صفا*
 4. Amir.Ali.molaei  Amir.Ali.molaei آنلاین نیست.

  عضو كوشا

  Amir.Ali.molaei
 5. ammarshia  ammarshia آنلاین نیست.

  عضو وفادار

  ammarshia
 6. ashr  ashr آنلاین نیست.

  عضو وفادار

  ashr
 7. hessam78  hessam78 آنلاین نیست.

  عضو ماندگار

  hessam78
 8. M3hrdad  M3hrdad آنلاین نیست.

  عضو صميمي

  M3hrdad
 9. rea1362  rea1362 آنلاین نیست.

  همکار اجرایی بخش ولایت و انقلاب های اسلامی

  rea1362
 10. safareeshghe  safareeshghe آنلاین نیست.

  عضو وفادار

  safareeshghe
نمایش دوستان 1 به 10 از 34
صفحه 1 از 4 123 ... آخرین
^

ورود

ورود