مشاهده RSS Feed

بنده گناهکارخدا

خـــــدایـــ �ـــــــا

به این مطلب امتیاز بدهید
خـــــدایـــــــــــا هر چنــــد وقـــت یکبــــار به ما یـــــــــاد آوری کن:

نامحـــــــــرم نامحـــــــــــــرم اســــــــت...♥♥♥

چه در دنیـــــــــای حقــــــــیقی ...♥♥♥

چه در دنیای مجــــــــــــازی ...♥♥♥


دل نوشت:خدایا یادمان بنداز مادرمان زهرا(س)ازنابیناهم روگرفت
خدایا یادمان بنداز عالم مجازی هم محضرتوست
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود