مشاهده RSS Feed

virus3000

فکر،باور،آرز ، جرئت

به این مطلب امتیاز بدهید
پسر بچه ي 8 ساله اي پيش پير مردی رفت و از او پرسيد : به نظرم مرد عاقل و فرزانه اي هستي . آيا مي تواني راز زندگي را به من بگويي؟
پير مرد نگاهي به پسر انداخت و گفت:من در طول عمرم خيلي به اين مسئله فکر کردم و به نظرم راز زندگي در چهار کلمه خلاصه مي شود.

? اول فکر کردن است؛ به ارزش هايي که مي خواهي بر اساس آن ها زندگي کني ،فکر کن.
? دوم باور کردن است ؛ خود را باور کن و بر اساس آنچه فکر کرده اي ، عمل کن تا به ارزش هايي که در سر داري برسي.
? سوم آرزو کردن است؛ آرزوي چيزي را بکن که بر اساس باورهايت نسبت به خود و ارزش هايي که در سر داري باشد.
? و چهارم جرئت کردن است ؛ جرئت کن آرزوهايت را بر آورده کني ، آرزوهايي بر اساس باورها و ارزش هايي که در سر داري.

و دست آخر به پسر بچه گفت : فکر کن ، باور کن ، آرزو کن ، جرئت کن!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود