مشاهده RSS Feed

ره روی فاطمه

کسی میدونه معنی ''بای''چیست؟

به این مطلب امتیاز بدهید

آیامی دانستیدمعنی(بای) که این روزهابعضی جوانان به اصطلاح تحصیل کرده ومترقی برای کلاس در محاوره های روزانه خودچه ازطریق پیامک=اس ام اس و یا در زمان جداشدن ازهم دیگه بجای خداحافظ/خدانگهدار/درپناه خدا به کار می برندسرمنشأ و پیدایشش ازکجاست؟
وچه معنی دارد؟
ومفهومش چیست؟
بای یعنی درحفاظت پاپ باشی.
نگوییدکه پاپ رهبرمسیحیان (کاتولیک های جهان)رونمیشناسید.
آیا رواست که یک ایرانی خداشناس و خداپرست درحفاظت پاپ باشه؟
خودتان قضاوت کنید (خداحافظ/خدانگهدار)=خداوندحافظ ونگهدارتان باشدبهتر؟ یا (بای)=درحفاظت پاپ باشید/پاپ نگهدارتان باشد.
لطفأنشرکنیدتا ایرانیان بدانندکه دانسته یا ندانسته چه کلمه وجملاتی رااشتباهی درمحاوره های روزانه خودبکارمیبرند.

در پناه یزدان...


برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود