مشاهده RSS Feed

باغ بهشت

کجایید ای شهیدان خدایی...

به این مطلب امتیاز بدهید
اگر یک روز دلتان هوس شهید کرد، ماراهم به دلتان راه بدهید . اگر راه افتادید تا سری به دیوار

نوشته های قدیمی بزنید وبوی شهید را از آنها بجویید ماراهم همسفرتان کنید ما با بوی شهید

پروبال می گیریم .ما با بوی شهید رخت آسمان می پوشیم وهمبال ملائک قدسی می شویم .

اگر روزی شهدا به خوابتان آمدند ، ماراهم به دشت خوابتان ببرید . اگر بوی عباس (ع) به

سرسرای روحتان وزید ولباس دلتان شد وپرچم روحتان رانوازید ، قسمتی ِ ما راهم کنار بگذارید.


آی مردانی که هنوز محمل شهدا برشانه هایتان سوار است وگونه هایتان شبنمزار است ! آی زنانی

که برچادرهایتان ، شاپرک عطر شهید نشسته است !ما راهم به شهدا پیوند دهید؛

که بی شهید ، گرداب زندگی نبلعدمان ؛ که جاده های طولانی ندزدندمان؛ که دیوارهای بلند شهر

، توی خودشان گممان نکنند ؛ که خورشید ولایت را نکند در پشت

آسمانخراشها گم کنیم که ........

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود