مشاهده RSS Feed

*"عطر سیب"*

آموختنی هایی از شیطان » مطلب جالب وآموزنده

به این مطلب امتیاز بدهید
سؤال از جانب رسول اكرم (ص)و جواب از ابليس روزي رسول خدا (ص) از مسجد خارج شدند و شيطان را ديدند كه كنار درب مسجد ايستاده است حضرت به او فرمودند: چرا در اينجا ايستاده اي؟ شيطان گفت : خدا مرا آورده است حضرت فرمودند براي چه؟ شيطان جواب داد: براي اينكه هر چه بخواهي از من بپرسي و من نيز از روي صدق و راستي جواب دهم. حضرت فرمودند: چرا امتم را از نماز جماعت منع مي كني؟ شيطان گفت: هر گاه امت تو به قصد نماز جماعت از خانه بيرون مي روند تب شديدي بر من عارض مي شود و آن تب برطرف نمي شود تا هنگامي كه نماز گزاران از هم جدا شوند. حضرت پرسيدند: چرا امتم را از دعا و طلب علم منع مي كني؟ شيطان جواب داد: به اين سبب كه وقتي آنان در طلب علم مي روند يا دعا مي كنند حالت كري و كوري به من دست مي دهدتا زماني كه دست از دعا بردارند. حضرت فرمودند: چرا آنان را از قرآن خواندن منع مي كني؟ شيطان جواب داد: چون وقتي آنان قرآن مي خوانند منت همانند سرب آب مي شوم. پيامبر فرمودند: چرا امتم را از جهاد منع مي كني؟ شيطان گفت: زماني كه آنان براي جهاد از خانه خارج مي شوند بندي بر پاهايم مي بندند تا وقتي كه آنان از جهاد برگردند. وقتي كه آنان به قصد حج از خانه خارج شوند مرا در غل و زنجير مي كنند تا وقتي كه حج تمام شود و هرگاه قصد صدقه دارند اره بر سرم مي گذارند و مرا مانند چوب اره مي كنند.
5.شيطان به سؤالات رسول اكرم(ص) پاسخ صحيح داد
در كتاب انوار المجالس به نقل از كتاب سراج القلوب آمده است كه: روزي رسول خدا(ص) در اتاق ام السلمه نشسته بود كه ناگاه كسي اجازه ورود خواست. حضرت پيشاپيش فرمودند: ابليس(شيطان) است به او اجازه دهيد. شيطان داخل شد و سلام كرد و عرض كرد: اي رسول خدا من به خودي خود به خدمت شما نيامدم بلكه دو فرشته ازجانب پروردگار مرا گرفتند تا به نزد شما آيم وهر چه را كه از من مي پرسيد آن را به راستي جواب دهم وگرنه مرا به آتش عذاب خواهند كرد. حضرت فرمودند: اول مي پرسم چرا به حضرت آدم سجده نكردي؟ شيطان گفت: بخاطر حسد بود. حضرت فرمودند: در دنيا چه كسي را دشمن خود مي داني؟ شيطان گفت: شما را. حضرت فرمودند: به چه دليلي؟ شيطان گفت: به جهت اينكه در دنيا امت ها را به اسلام دعوت كرده و به هدايت مي رساني و در قيامت آنها را شفاعت مي كني. حضرت فرمودند: ديگر چه كسي را دشمن داري؟ شيطان گفت: كسي كه از خدا فرمانبرداري كند و بسيار توبه كند و در نماز سستي و كاهلي ننمايد و از بيم حق تعالي هراسان باشدو به پدر و مادر خود احسان و نيكي كند و ديگر به عالمي كه علم او با عمل همراه است و كسي كه پيوسته به عمل خير مشغول باشد. حضرت رسول(ص) فرمودند: در حق وصي و نائب من حضرت علي بن ابيطالب (ع) چه مي گويي؟ شيطان گفت: حاشا كه هرگز بر او دست يافته باشم و به اين راضي هستم كه مرا به حال خود وا گذارد چرا كه من تاب ديدن رخسار مبارك آن حضرت را ندارم.
حضرت فرمودند: دوستانت كيانند؟ شيطان گفت: كاهل نمازان و سخن چينان و غيبت كنندگانك پيامبر(ع) فرمودند: رفيقانت چه كساني هستند؟ شيطان گفت:‌ خورندگان شراب. حضرت فرمودند: هم صحبتان تو كيانند؟ عرض كرد: دروغگويان. حضرت فرمودند: دامادان تو كيانند؟ عرض كرد: زنا كاران. حضرت فرمودند: وكيلان تو كيستند؟ عرض كرد كم فروشان. حضرت فرمودند: خزانه دارانت كيانند؟ گفت: آنان كه زكات مال خود را نمي دهند. حضرت فرمودند: شادي و نشاط تو از چيست؟ گفت: از آنانكه قسم دروغ مي خورند. حضرت فرمودند: دردت را چه كسي درمان مي كند؟ گفت: كساني كه به دروغ گواهي مي دهند. حضرت فرمودند: روي تو را چه كسي سياه مي كند؟ عرض كرد: توبه كنندگان. حضرت فرمودند: چشمت از چه چيزي كور مي شود؟ گفت: از صدقه پنهاني دادن. حضرت فرمودند: گوشت از چه چيزي كر مي شود؟ گفت: از كساني كه ذكر خدا مي گويند. حضرت رسول(ص) فرمودند: خانه تو كجاست؟ گفت در حمام ها. حضرت پرسيدند: مسجد تو كجاست؟ گفت: بازارها. حضرت فرمودند: با چه كسي غذا مي خوري؟ گفت: با كسي كه بدون ذكر نام خدا دست به سوي غذا دراز كند. حضرت پرسيدند: در نزد تو چه كسي عزيزتر است؟ گفت: آن كسي كه اهل بيت تو را خوار كند و معصيت بسيار كند. حضرت فرمودند: مؤذنانت كدامند؟ گفت مطربان و دف زنان. حضرت فرمودند: شكار تو از چه چيزي است؟ از آن جماعت كه به روي زنان مردم نگاه كنند. حضرت فرمودند: عنايت و شفقت چه كسي بيشتر است؟ جواب داد: ساحران و جادوگران. حضرت فرمودند: دام تو از چيست؟ گفت از موي زنان كه هر تار مويشان حلقه دامي است براي هر مردي. حضرت فرمودند: مردم را از چه نگاه مي داري؟ شيطان گفت: مرا به تعداد هر يك از مردم فرزندي است كه برآنان مسلط كرده ام تا وسوسه كنند مگر آنكس كه
هميشه در خدمت صالحان و عالمان باشد و پيوسته در عبادت خداوند باشد چنين است كه بر او دست نمي يابم اما آنكس كه در نماز خود با حالت خضوع و خشوع (تواضع و فروتني و ترس از خدا) باشد او را به فكر هاي دنيايي مي اندازم تا از نماز خود بهره نبرد و دچار سهو و اشتباه گردد. جضرت رسول اكرم فرمودند: از چه كسي راضي هستي؟ گفت از دست زنان همچنان كه من از اينان راضيم خدا از ايشان راضي مباد. حضرت فرمودند: آيا از زنان كسي ريافت مي شود كه تو بر او چيره نشوي؟ عرض كرد: چهار زن هستند كه مرا بر آنان چيرگي نيست اول : مريم مادر حضرت عيسي(ع). دوم : آسيه زن فرعون. سوم : حرم تو خديجه كبري. چهارم : دخترت فاطمه زهرا(س).
حضرت رسول اكرم(ص) فرمودند: از گناهان كدام بدتر است؟ شيطان گفت: كبر و حسد بخل و كينه كه اين چهار چيز آفتند. اي رسول خدا از كبر بود كه من بر آدم سجده نكردم و طوق لعنت بر گردنم افتاد و عبادات شش هزار ساله ام را ضايع و تباه كرد و حرص بود كه آدم را به خوردن گندم وا داشت و از روي حسد بودكه قابيل برادر خود هابيل را كشت و از بخل بودكه قارون نابود گشت. حضرت فرمودند: خوراك اين همه از لشكريانت از كجا فراهم مي شود؟ شيطان گفت: از كم سنجيدن. وقتي كسي يك درهم كمتر بسنجد لشكرم صد درهم از مال او را بر مي دارند. حضرت فرمودند: واي به حال اينان كه هرگز هيچ چيز ندارند. شيطان عرض كرد: اي رسول خدا اگر اينان نبودند لشكرم از گرسنگي مي مردندو اگر توبه در بين امت تو وجود نداشت براي من هيچ درد و غمي نبود زيرا كه در هنگام مرگ هم مي توانستم گريبانشان را بگيرم و ايمانشان را از دست بدهند اما اكنون با هزار رنج و مشقت آنان را به گناه وا مي دارم و تا خبر دار مي شوم كه توبه كرده اندرنج هايم تباه و ضايع مي گردد. حضرت فرمودند: آيا فرزندي داري؟
شيطان گفت: آري سخن چينان نور چشم منند و ربا خواران راحت تن منند و ستمگران قوت اعضا و جوارح منند اي رسول خدا من دشمنم با كسي كه با صالحان و عالمان تو بسيار همنشيني كند زيرا كه من هر چه كوشش مي كنم تا يكي را از شر تو دور كنم باز اينان او را نصيحت مي كنند و به راه حق هدايت مي نمايند. حضرت فرمودند: ديگر با كدام يك از پيامبران سخن گفتي؟ شيطان گفت: با حضرت ابراهيم در هنگامي كه خواست فرزندش را ذبح كند. او مرا شناخت و از خود دور كرد. ديگر با اسماعيل او نيز مرا با سنگ زدو از خود دور نمود. ديگر اينكه برادران يوسف را وسوسه كردم تا سر انجام برادر خودشان را در چاه انداختند. موسي را نيز مورد وسوسه قرار دادم تا سر انجام آن مرد قبطي را كشت. يحيي را در حالت گرسنگي ديدم و نزد او غذا آوردم و او را وسوسه كردم تا سير خورد و معده اش سنگين گشت و تا روز هنگام خوابيد اما در صبح مرا شناخت و گفت: پس از اين هرگز سير نخواهم خورد. حضرت رسول اكرم(ص) فرمودند: آيا هرگز بر من دست مي يابي؟ شيطان عرض كرد: حاشا كه هرگز بر تو دست يافته باشم. حضرت فرمودند: با من عهد كن كه امت مرا فريب ندهي؟ شيطان عرض كرد: تو نيز با من عهد كن كه مرا در روز قيامت شفاعت نمايي. حضرت رسول اكرم(ص) در فكر فرو رفتند. در اين حال جبرئيل بر حضرت نازل شد و فرمود: اي رسول خدا آگاه باش و با او عهد نكن كه خداوند سوگند ياد نموده كه او را در آتش بسوزاند . حضرت فرمودند: امتم را نصيحت كن. شيطان به اميد شفاعت روي به اصحاب كرد و گفت: اگر راه رستگاري را مي خواهيد پس به نصيحت من گوش دهيد و آن را فراموش نكنيد:
اول اينكه چون وقت نماز فرا رسد كار هاي خود را كنار گذاشته و مشغول عبادت شويد وگرنه با وسوسه شما را به كاري شما را مشغول خواهم داشت كه از نماز محروم شويد.
دوم اينكه به زنان نا محرم نگاه نكنيد و به سخنان آنان گوش ندهيد زيرا شما را در گناه خواهم انداخت.
سوم آنكه وقتي تصميم به انجام امر نيكي گرفتيد زود آن را انجام دهيد وگرنه من مانع خواهم شد
. چهارم آنكه سوگند دروغ نخوريدكه موجب فقر مي شود.
پنجم اينكه صحبت صالحان و عالمان را از دست ندهيد زيرا از بهترين طاعات است.
ششم اينكه مهمان را گرامي بداريدكه هديه خداست و با او بي حرمتي نكنيد.
هفتم اينكه اولاد رسول خدا را گرامي بداريد و حرمتشان را نشكنيد كه حجت خدا هستند.

پایان قسمت اول ------------------------------------------------------------------------------------------------------ برگرفته وبلاگ http://zamzam.blogfa.com مورد تشکر و قدردانی و سپاس گزاری من بخاطر مفید مطلب

آپدیت شده 1393/05/26 در 11:33 توسط *"عطر سیب"*

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود