مشاهده RSS Feed

virus3000

خوشبختی‌ یعنی‌ زیستن‌ در زمان‌ حال‌

به این مطلب امتیاز بدهید
‌همه‌ ما به‌ نوعی‌ به‌ جای‌ آن‌كه‌ از لحظات‌ امروززندگی‌ خود لذت‌ ببریم‌، شاد زیستن‌ خود راموكول‌ به‌ آینده‌ای‌ دور دست‌ می‌كنیم‌ و اغلب‌ باخود می‌گوییم‌، (من‌ زمانی‌ خوشبخت‌ خواهم‌بود كه‌ بتوانم‌ به‌ تمامی‌ آرزوهایم‌ دسترسی‌ پیداكنم‌). با این‌ باور غلط چه‌ بسا ممكن‌ است‌ كه‌ هرگزبه‌ همه‌ خواسته‌هایمان‌ نرسیم‌. باید قبول‌ كنیم‌ كه‌تمامی‌ دارایی‌ ما در این‌ لحظه‌ است‌. میزان‌آرامش‌ ذهن‌ و كارآیی‌ فردی‌ ما براساس‌ میزان‌توانایی‌ ما، برای‌ زیستن‌ در زمان‌ حال‌ مشخص‌می‌شود. صرف‌ نظر از آنچه‌ دیروز رخ‌ داده‌ است‌و آنچه‌ فردا ممكن‌ است‌ اتفاق‌ بیفتد، حال‌ جایی‌است‌ كه‌ شما درآن‌ ایستاده‌اید. از این‌ دیدگاه‌كلید شادی‌ و خرسندی‌، متمركز ساختن‌ ذهن‌ یالحظه‌ حال‌ است‌. در واقع‌ زیستن‌ در زمان‌ حال‌ به‌معنی‌ تعمیم‌ آگاهی‌ انسان‌ برای‌ دلپذیر ساختن‌لحظه‌ جاری‌ به‌ جای‌ دور انداختن‌ آن‌ است‌.هرگاه‌ در حال‌ زندگی‌ می‌كنیم‌، ترس‌ را از ذهن‌خود می‌رانیم‌. زیرا اساسا ترس‌ مقوله‌ایست‌ مربوط به‌ حوادثی‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در آینده‌ اتفاق‌بیفتد. این‌ ترس‌ گاهی‌ اوقات‌ می‌تواند، انجام‌ هرعمل‌ سازنده‌ای‌ را برای‌ فرد ناممكن‌ سازد. به‌عبارت‌ دیگر زندگی‌ در حال‌، به‌ معنای‌ حركت‌كردن‌ بدون‌ ترس‌ از عواقب‌ است‌، یعنی‌ ما هركاری‌ كه‌ در حال‌ انجام‌ آن‌ هستیم‌، به‌ خاطر خودآن‌ لذت‌ ببریم‌ و صرفا به‌ دنبال‌ پاداش‌ منصفانه‌ وهدف‌ نهایی‌ نباشیم‌.
● چگونه‌ می‌توانیم‌ از زمان‌ حال‌، بهره‌مند شویم‌؟
▪ گذشته‌ را رها كنید.
یكی‌ از روش‌هایی‌ كه‌ به‌شما كمك‌ می‌كند تا گذشته‌ خود را رها كنید این‌است‌ كه‌ گذشته‌ خود را بپذیرید. بیشتر انسان‌هازندگی‌ خویش‌ را در گذشته‌ وباتكیه‌ بررخدادهای‌آن‌ سپری‌ می‌كنند تا رفتارهای‌ خودویرانگر ویاكمبودهای‌ زندگی‌ خویش‌ راتوجیه‌ نمایند. باوابستگی‌ به‌ گذشته‌ نه‌تنها تضمین‌ می‌كنید كه‌ امروزاز حركت‌ و جنبش‌ باز خواهید ایستاد، بلكه‌ ازآرامش‌ خویش‌ نیز جلوگیری‌ خواهید كرد. توجه‌كنید كه‌ در جهاتی‌ كه‌ دارای‌ نظامی‌ هوشمند است‌و به‌ وسیله‌ نیروی‌ خلاق‌ الهی‌ حمایت‌ می‌شود،هیچ‌ واقعه‌ای‌ تصادفی‌ یا اتفاقی‌ نیست‌.
گویی‌ بایدپذیرفت‌، آنچه‌ درگذشته‌ انجام‌ شده‌، واقعامی‌بایست‌ انجام‌ می‌شده‌، تا به‌ این‌ مرحله‌ اززندگی‌ كه‌ اكنون‌ در آن‌ قرار دارید برسید، گواه‌ وشاهدتان‌ نیز اعمالی‌ است‌ كه‌ انجام‌ داده‌اید.
اگر در گذشته‌ اشتباهاتی‌ كرده‌اید، از آنهادرس‌ بگیرید و احساس‌ گناه‌ نكنید. اگر اتفاقات‌گذشته‌ را، فرصت‌هایی‌ برای‌ فراگیری‌ و رشدتلقی‌ كنید، توانا می‌شوید و به‌ جای‌ داشتن‌احساس‌ شكست‌، قربانی‌ یا دست‌ خوش‌ پیشامدهاشدن‌، می‌توانید مسئولیت‌ زندگیتان‌ را بر عهده‌بگیرید و به‌ مصاف‌ زندگی‌ بروید.
توجه‌ داشته‌ باشید كه‌ شما با آنچه‌ انجام‌داده‌اید، آنچه‌ بوده‌اید و یا آنچه‌ در حق‌ شماانجام‌ شده‌ است‌ تعیین‌ هویت‌ نمی‌ شوید، بلكه‌شما بخشی‌ از محبوب‌ و معشوق‌ ازلی‌ هستید و به‌قدرت‌ نامحدود او متصلید، پس‌ به‌ خداوندنزدیك‌ شوید و با دعا و راز و نیاز، مشكلاتتان‌ را با اودر میان‌ بگذارید. مطمئن‌ باشید كه‌ با نزدیك‌ شدن‌به‌ خدا، به‌ آرامش‌ درونی‌ خواهید رسید و به‌ یادداشته‌ باشید كه‌ خداوند همیشه‌ در زمان‌ حال‌حضور دارد.
▪ به‌ آینده‌ توجه‌ داشته‌ باشید، ولی‌ نگران‌نباشید.
زیستن‌ در زمان‌ حال‌ را تمرین‌ كنید، برای‌این‌ منظور اولین‌ قدم‌ این‌ است‌ كه‌ نگرانی‌ را ازخود دور كنید. اگر نگرانی‌هایی‌ در ذهن‌ خوددارید، ساده‌ترین‌ راه‌ برای‌ بهبود وضعیت‌ شما،مشغول‌ بودن‌ به‌ كاری‌ می‌باشد. می‌توانید ورزش‌كنید، كارهای‌ هنری‌ انجام‌ دهید، مطالعه‌ كنید و...
زمان‌ حال‌ همچون‌ هدیه‌ای‌ است‌ كه‌می‌توانید آن‌ را باز كنید، از آن‌ لذت‌ ببرید وپرورش‌ دهید. اگر از آن‌ خوب‌ استفاده‌ كنید،تكیه‌گاه‌ و ضریب‌ اطمینانی‌ برای‌ داشتن‌ آینده‌ای‌خوب‌ و فوق‌ العاده‌ است‌.
ما در جایی‌ قرار گرفته‌ایم‌ كه‌ اندیشه‌ها وكنش‌های‌ چند ساله‌ گذشته‌ ما برایمان‌ رقم‌ زده‌اندو تمام‌ آنچه‌ كه‌ در ده‌ یا بیست‌ سال‌ آینده‌ تجربه‌خواهیم‌ كرد، تحت‌ تاثیر آن‌ چیزیست‌ كه‌ امروزرقم‌ می‌زنیم‌. دوست‌ها، خانواده‌، شغل‌، محل‌زندگی‌، همه‌ و همه‌ با انتخاب‌ امروز ما شكل‌خواهند گرفت‌.
زندگی‌، فرآیند ساختن‌ است‌ و نتیجه‌ فردا،ثمره‌ تلاش‌ امروز است‌. ترك‌ یك‌ عادت‌ناشایست‌، تعیین‌ اهداف‌، وسعت‌ بخشیدن‌ به‌ دامنه‌ذهن‌ و هر تصمیم‌ درستی‌ كه‌ امروز بگیرید،خوشبختی‌ فردای‌ شما را تضمین‌ خواهد كرد.
عفو كردن‌ خود و دیگران‌، دادن‌ یك‌ رای‌مثبت‌ بهتر زیستن‌ در زمان‌ حال‌ است‌. وقتی‌ خودرا نمی‌بخشیم‌، در واقع‌ ماندن‌ در احساس‌ گناه‌ رابر می‌گزینیم‌ و به‌ این‌ ترتیب‌ خود را در رنج‌روحی‌ بیشتر قرار می‌دهیم‌، فقط باید اراده‌ كنید وبغض‌ و كینه‌ را به‌ دور بریزید. هنگامی‌ كه‌ رنجش‌،گناه‌ و عصبانیت‌ را دور می‌اندازید، گویی‌ دوباره‌متولد می‌شوید و در روحتان‌ فضایی‌ برای‌ رشدكردن‌ می‌آفرینید.
اگر می‌خواهید در زندگی‌ فرد موفقی‌باشید، به‌ خاطر بسپارید كه‌: (در معادله‌ زندگی‌،آینده‌ هیچ‌ وقت‌ باگذشته‌ برابر نیست‌) فقط كافی‌است‌ كه‌ از همین‌ (امروز) به‌ طور صحیح‌ استفاده‌كنیم‌، زیرا كه‌ امروز قطعا یك‌ روز دیگری‌ است‌.امروز شروع‌ تازه‌، باقی‌ زندگی‌ ماست‌.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود