مشاهده RSS Feed

دخترک منتظر

السلام علیــک یا بقیـــه الله ˙·٠•♥

به این مطلب امتیاز بدهید

السلام علیــک یا بقیـــه الله ˙·٠•♥

√ همین که اَبــر در اوج آسمــان است و‌ پــاک‌تریــن قطــره‌هاے بـــاران را در دل دارد . . .
دیگــر چــه غــم بــرایــش؛
کــه بــارانَ ش کجـا مے بـــارد؟
بـَـر گــونــه‌هاے خشــکِ عابــران غـافــل از بــاران؛ یـا بـر چتــرِ سیــاهے کــه بــر ســر دارند؟

ایــن جملــه را او گفــت و از گفتــه اش دلشـــاد بــود . . .

امــا . . .

√ داستــان مــن و تـــو . . .
بـــا همــه ے ابــرهــاے عــالَـم تفـــاوت دارد.

تــو اے اَبـرِ پُــر بــاران‌ِ مـــن ,
تــو هـرگــز این گـــونه نیستــے که او مے گفـــت‌

تــو مهـــربان تر از آنے که برایــت فرقے نکنــد بــارانِ مهربانےات کجــا و بــر ســرِ کــه مے بــارد . . .

اَبـرِ پُــر بــاران‌ِ مـــن دلــش مے‌گیـــرد . . . وقتے‌ . . .
چتـــرِ سیـــاهے را بــر ســر مــن مے‌بینـــد کــه بــا دستــانِ خــود بــر ســـر گــرفتــه ام،
. . . تــا بــارانَ ش بــر وجــودم نبــــارد . . .
و قطـــره‌هــاے رحمتـــش بــر گــونــه‌ام ننشینــد . . .
و پــاکے هــر قطـــره، وجــودم را تطهیـــر نکنـــد!

اَبـرِ پُــر بــاران‌ِ مـــن از عمـــق دل مے بــارد،
وقتے‌ مــرا مے‌بینـــد که
. . . بــا چـــه اصـــرارے و چــه محکـــم چتــرِ سیـــاهے را بــر روے ســر نگـــاه داشتــه ام . . .

√ مے‌دانـــم دلـــت از سیـــاهے چتـــرِ مــن گـرفتــــه . . .
مے‌دانـــم .

ســال هــاست کــه دلــت برایـــم تنـــگ شـــده اســت؛
منتظـــرے کــه از زیـــر چترم بیـــرون آیـــم
. . . تــا تــو مـــرا حتـــے بــراے یــک لحظـــه‌ هــم کـــه شـــده ببینـــے‌!

امــا مــن حتے حاضـــر نیستـــم یــک لحظـــه ســرم را از زیــر ایــن چتــــرِ سیـــاه بیـــرون آورم
و لحظـــه‌اے بــه تــو بنگــــرم . . .
. . . کــه در اوجِ آسمـــان بــر مــن مے بــــارے . . .

و تــو . . .
از دلِ ایـــن آسمـــان,
به خـــدا چــه مےگــویــے کــه گاهے صداے رعـــدت دلِ مـــرا هـــم مےلـــرزانـــد؟
ایـــن صـــداے نــالـه‌هــاے تــوســت کــه بــراے مــن دعـــا مےکنــے‌
نمــازِ آیـــات بــایــد خوانـــد پــس از ایــن رعـــد که لــرزه بــر دل مے انــدازد

√ امــا بــه راستے ایــن همــه دلبستــگے مــن بــه چتـــرِ سیـــاهــم؛
آیـــتِ بزرگتـــرے نیســت از ظلـــمِ مــن بــه خــود؟

شایـــد ایــن رعـــد کــه بــه گـــوش مےرســـد, بــرقـش مـدتے پیــش در قلبـــم ظــاهـر شـــده
کــه بــاز دلتنگـــت شـــده ام !

√ امـــا تــو ایـــن بـــار . . .
دل خـــوش بــه دلتنـــگےم مَـکـُـن

بیـــا و در نـالـــه هـایت از خـــدا بخــواه کــه در ایــن شبــهاے بــارانے آنچنـــان بــادے بــر مــن بـوزانــد
کــه نــه تنهـــا وجــودم خیـــسِ بــارانِ رحمتــش شـــود . . .
بلکــه ایـن چتـــرِ سیــاه را هـم کــه بــر ســر گــرفتـــه ام در هــم شکنـــد

کــه رهــا شـــوم از ایـــن بــے تــو بـــــودن هـــا . . .

┘◄ اے اَبـرِ پُــر بــاران‌ِ مـــن!
. . . منتظـــرت مے مــانــم . . .

در لحظــه لحظــه ے ایـــن جـــوانے دور از تـــو، به پیـــرے گـــرویــده ام .
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود