مشاهده RSS Feed

yaddashthayeman

اگر میخواهی دریا باشی

به این مطلب امتیاز بدهید
کفش کودکی را دریا برد کودک روی ساحل نوشت (
دریای دزد
)

آن طرفتر صیادی صید خوبی داشت و روی ساحل نوشت (
دریای با سخاوت
)

ان طرفتر فرزند کودکی در دریا غرق شد مادر روی ساحل نوشت (
دریای قاتل
)

موجی آمد نوشته ها رو شست ، و دریا آرام گفت : از قضاوت دیگران نهراس ، اگر میخواهی دریا باشی
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود