مشاهده RSS Feed

باغ بهشت

تنها جایی که شیعه ندارد

به این مطلب امتیاز بدهید
دو وهابی موقع سوارشدن به هواپیما متوجه شدن یکی از مسافران شیعه ست . . .

قرارگذاشتن که اذیتش کنن؛اولی به دومی گفت:میخواستم تعطیلات برم لبنان؛اماشنیدم اونجاشیعه زندگی میکنه؛پیشنهادشناسنامه

بحرینی به من شد اما نپذیرفتم؛چون اکثریت شیعه هستن . . .

فکر کردم برم عراق شنیدم که عراق هم پرازشیعه است؛رفیقش گفت:خب چرانرفتی اروپا?? گفت:اونجاهم تشیع منتشر شده

توخیابونا؛ هرجا بری بهشون برمیخوری. . .

همینطور ادامه دادن تا خشم این مسافر شیعه رو در بیارن؛ مسافر شیعه هم با کمال خونسردی بشون روکرد وگفت: چرا به جهنم

سفر نمیکنی ؟ شنیدم اونجا تنها جاییست که شیعه ندارد !!!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود