مشاهده RSS Feed

خادم ولایت

پیله و پروانه

به این مطلب امتیاز بدهید
روزی سوراخ کوچکی در یک پیله نمایان شد.
شخصی نشست وساعت ها تقلای پروانه را برای بیرون آمدن از آن سوراخ
کوچک پیله تماشا کرد.بعد از گذشت مدتی کوتاه،تقلای پروانه متوقف شد
وبه نظر رسید که خسته شده ودیگر قادر به ادامه تلاش نیست.
آن شخص مصمم شد که به پروانه کمک کند،به همین خاطربا یک قیچی
سوراخ پیله را گشاد کرد.پروانه به راحتی از پیله خارج شد،اما جثه اش
ضعیف وبالهایش چروکیده بود!
آن شخص به تماشای پروانه ادامه داد...او انتظار داشت که پر پروانه باز
شده وقوی شودتا از بدن نحیف اومحافظت کند،اما چنین نشد!
در واقع پروانه ناچار شد که همه ی عمر خودرابر روی زمین بخزد و هرگز
نتوانست با بال هایش پرواز کند.
آن شخص مهربان نفهمید که محدودیت پیله وتقلا برای خارج شدن از آن
سوراخ ریز،به اراده خداوندبرای پروانه قرار داده شدهبود به وسیله آن مایعی
از بدن پروانه ترشح گردد که پس از خروج از پیله به او امکان پرواز دهد.
((((نتیجه))))
اگر خداوند مقرر می کرد که بدون هیچ مشکلی زندگی کنید
مطمئن باشید که به اندازه کافی قوی نمی شدید!
پس بدون هیچ ترسی وبا تمام قوا مبارزه کنید
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود