مشاهده RSS Feed

ღ پریسا ღ

مــــن

به این مطلب امتیاز بدهید
[FONT=Georgia][SIZE=4]من بعد از تو متولد شدم...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من زن ام[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]همام حوايي که تو را از بهشت برين[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]آواره ي اين کوير اضطراب کرد...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من همان کينه ي کهنه ي هزاران ساله ام...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]گرچه هنوز هم خام فريب هاي زنانه ام [/SIZE][/FONT][FONT=Georgia][SIZE=4]مي شوي[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]وقتي يک جوري به شال قرمزم زل مي زني ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]مي داني قرمز رنگ قشنگيست؟؟[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]وقتي به خودت اجازه دادي و پاکي ام را فداي هوس هايت کردي[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]باز هم سکوت مي کنم[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]نمي دانم چه مرگم مي شود که فرياد نمي زنم[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]تو خيلي وقتها خيلي چيزها را نمي بيني...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]شرم چشمانم....[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]و سرخي گونه هايم را وقتي کلمات[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]پاستوريزه نشده ات را روانه ي من مي کني مي بيني؟[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]تو از چشمانم فقط مقدار زيبايي اش را مي بيني ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]غمش را ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]حرفش را...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]ناديده مي گيري[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]تو هميشه پاک تر از من بودي[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]و من مي شوم بلاي آخر الزمان...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من عصيان مي کنم[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]فقط ياد گرفتي مرا سرزنش کني که چرا فاطمه (س) نيستم ؟[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]به من بگو تو چقدر علي (ع) شدي؟؟!![/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من در عصيان فروغ غرق مي شوم[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]و تو بي شرمانه مي گذري[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من دلم را باتو لاي همان گل هاي سرخي[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]که نمي دانم براي چند نفر بردي جا مي گذارم ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من دلم را توي چشمانت جا مي گذارم[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]وتو راحت مي روي ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]روحم زن مي شود و تو مرا جا مي گذاري...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من مي آفرينم ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من با درد مي آفرينم و با يک لبخند کودکم عاشق مي شوم ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من زن مي شوم...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من مادر مي شوم ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من زيبا مي شوم ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من احساس مي کنم ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]شعر مي گويم ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من عجيبم ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]اشک مي ريزم...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من فال هاي حافظ را اگر اسم تو نباشد باور نمي کنم...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من اگر عاشق شوم ، نمي توانم ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]تو اگر عاشق نشوي هم مي تواني...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من اگر بي وفا شوم خائنم و تو ...مردي فقط ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]مرد ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]اين کلمه ي سه حرفي[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]عجيب برايم سخت مي شود گاهي اوقات...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]اگر نخواهمت ...باز هم سايه ات را براي مصلحت مي خواهم ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]مصلحتي که مردان قانون نويس تعيين [/SIZE][/FONT][FONT=Georgia][SIZE=4]مي کرده اند...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من، دختر حوا...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]ياد گرفته ام عرياني دلم را لااقل،[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]بگذارم براي کسي که با دستانش مي بخشد ،[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]و با چشمانش مي گويد...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من دختر همان حوايم...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]هنوز هم سيب مي چينم...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]و تو هنوز آدم نشدي...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من بعد از تو آمدم ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]نمي خواهم دوم باشم ولي ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]اول هم نمي خواهم باشم...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]سايه ي تو هم نيستم ...[/SIZE][/FONT]

[FONT=Georgia][SIZE=4]من مي خواهم زن باشم شانه به شانه ي تو...[/SIZE][/FONT]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود