مشاهده RSS Feed

virus3000

خودت بیاموز...

به این مطلب امتیاز بدهید
خدایا

آدم های سرزمینم همه شان مهربانی را دوست دارند

همـــــه شان محبت را دوست دارنــــد
و تک تکشــــان عشــــــق را...فقـــط کمی بلـــد نیســـتند نحــــوه ی ابراز آن را ،
مکان ابـــراز آن راو گاهی زمـــانش را...خـــــدایاخودت بیــــاموز به همــــههمـــــه ی این هــــــا را...!

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود