مشاهده RSS Feed

مهجبين

خدایا،بدون واگن هایم ...قبولم کن!

امتیاز ها: 2 رای ها, 5.00 متوسط.
دو روز پیش از یکی ازعلما شنیدم
برای آفتهای روحی باید صدقه بدهیم...
دو روز است صبح و شب درگیر این حرف شده ام...صدقه ،آفت،روح..
آفتهای روحی ام را قطار کرده ام ،پشت سرهم،نوبت به نوبت....
چه جنجالی به پا کردن...
میخواهند اول صف باشند...
نگاهشان کردم و گفتم"نگران نباشید،جا برای همه تان هست"...
من برای همه شما جا نگه داشته ام...
هیچ کس تا به حال قطاری به این بزرگی ندیده است....
خدایا واگن هایش را بشمر....خودت بشمر!

با همه بزرگیت ،تا به حال قطاری به این بزرگی دیده بودی!از روحم جز آفت چیزی نمانده است.......
برای کدام یک از آنها باید صدقه بدهم؟؟؟
خدایا،صدقه سیاهی قلبم،چقدر میشود؟؟؟
هرچه نباشد او اولین واگن قطارمن است......
ای وای برمن!!!!!!
راننده قطارم را ناراحت کردم......او واگن دوری از تو را خوب میراند....
خدایا، یه جمع و تفریق بکن،صدقه آفت دوری از تو چقدر میشود...؟؟؟؟؟
می خواهم بدانم توان پرداختش را دارم یا نه!
خدایا،اگر تمام زندگیم را بدهم ،قبول میکنی؟؟

خدایا،بدون واگن هایم ...قبولم کن!


برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود