مشاهده RSS Feed

یازینبِ فاطمه

چرا؟ برای این که

به این مطلب امتیاز بدهید


انسانها در کارهائی که انجام می دهند هدف و غرضی را در نظر می گیرند. انسان در هر کار

خود یک «برای» دارد : چرا درس می خوانی؟ « برای» اینکه دانا و توانا بشوم.

چرا کار می کنی ؟ « برای » اینکه تحصیل درآمد و معیشت کنم . و همینطور در مقابل

هر «چرا؟» یک «برای» وجود دارد ؛ وهمین «برای» ها است که کار انسان را

«معنی دار » می کند .

هر کار که هدف معقول داشته باشد , یعنی برای خیر و مصلحتی صورت بگیرد ,

کاری با معنی شمرده می شود . کار بی هدف مانند لفظ بی معنی است,

و مانند پوست بی هسته است که پوک و پوچ است ...

(عدل الهی,مقدمه,غرض و هدف در افعال خدا)

دسته بندی ها
با علما و فضلا

نظرات

^

ورود

ورود