مشاهده RSS Feed

یازینبِ فاطمه

اخلاقِ آمر و ناهی -3

به این مطلب امتیاز بدهیدمنکر را با زبان تذکر دهید

آقا ! خانم ! برادر! این منکر است

نظرات

^

ورود

ورود