مشاهده RSS Feed

یازینبِ فاطمه

غير از خــــدا تکيه گاهي نيست

به این مطلب امتیاز بدهید
برادران يوسف وقتي مي‌خواستند يوسف را به چاه بيفکنند يوسف لـبـخـنـدي زد!

يهودا پرسيد: چرا خنديدي؟ اين جا که جاي خنده نيست!

يوسف گفت: روزي در اين فکر بودم که چگونه کسي مي‌تواند به من اظهار دشمني کند

با وجود اين که برادران نيرومندي چون شما دارم!

اينک خداوند همين برادران را بر من مسلط کرد تا بدانم که
غير از خــــدا تکيه گاهي نيست!

و اين چاه نشيني امروز من تاوان تکيه دادن به خلق‌ خداست!

و من يتوکل علي الله فهو حسبه
نظرات

^

ورود

ورود