مشاهده RSS Feed

یازینبِ فاطمه

خدایا تو را می خوانم

به این مطلب امتیاز بدهید
گاهی وقتا راه رو گم میکنم،
با تمام ادعای مسیر شناسی
!!،
راه رو عوضی میرم
..

خدایا هدایتم کن به راهی که باید،

به راه خودت، به راهی که خودت

انتهای مسیرش منتظرم هستی
نظرات

^

ورود

ورود