مشاهده RSS Feed

سخن های دل

یادگاران را یاد آریم

به این مطلب امتیاز بدهید
یادگاران را یاد آریم


بسم الله الرحمن الرحیم


تقدیم به پیر سفر کرده و کبوتران گلگون پیکر
تقدیم به آنانکه خروشیدند تا زنده گردیم
وخونین پیکر گشتند تا زنده بمانیم
و گمنام گشتند تا زنده نگاهداریم


بیاد آریم تبشِ سرخِ ستاره را
بیاد آریم سرخیِ خونِ شقایق را
بیاد آریم جوششِ سبزِ بهار را از افق خون رنگ تاریخ


بیاد آریم زمزمۀ چشمۀ خورشیدِ عشق را و قلوب مطمئنه را
و سیمای تابناک فرزانه مردِ دوران را
و آهنگین صدای چون رعدش


و مردانِ آهنینِ میدان را
آن دلسپارانِ دریایِ بیداری را
و خون نگاران دشت پاکی را


به یادشان و نامشان و راهشان صلوات
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود