مشاهده RSS Feed

شعر

نهضت سبز

به این مطلب امتیاز بدهید
بهاران چو سر زد زمستان برفت

خماری ز رُخسار مستان برفت


گسست انجماد و سکون و سکوت

خزان از گلستان و بستان برفت


به تن جامه ی نو چو پوشید دهر

پس آن خلعت سرد و پژمان برفت

لب غنچه بشکفت زین اشتیاق

سکوت از میان نیستان برفت

چو بشنید آوی مرغ چمن

ز شرم از رُخ آن غزلخوان برفت


چمن کرد چون شوق رنگ تنش

زمستان پریشان و گریان برفت


به اقبال خوش بلبل اندر چمن

به یمنش غم از تیره بختان برفت


چو زین نهضت سبز شادند همه

غم از چهره ها نیز آنسان برفت


وفور محبت به دلها نشست

ز دل خصلت و خوی زشتان برفت


گشودند میخانه بار دگر

به جامی تب می پرستان برفت


چو سبزینه گشتند می خوارگان

حقارت سپس زان شبستان برفت


به قصر خزان هجمه ای سبز شد

صدارت رها کرد و سلطان برفت


در آن بدعت سبز «خادم» خوش است

امید آمد و یأس و حرمان برفت


برچسب ها: نوروز ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر عرفانی

نظرات

^

ورود

ورود