مشاهده RSS Feed

دو کلوم حرف حساب

بسوزد آنکه...

به این مطلب امتیاز بدهید
بسوزد آنکه سربازی بنا کرد ........ تو را از من مرا از تو جدا کرد


گروهبانان مرا بیچاره کردند ...... لباس شخصی ام را پاره کردند
به خط کردند تراشیدند سرم را .... لباس آش خوری کردند تنم را

به سربازی روم با کوله پوشتی

به دستم داده اند یک نان خشکی

به خط کردن تراشیدم سرم را

لباس ارتشی کردن تنم را

لباس ارتشی رنگ زمین است

سزای هر جوان آخر همین است.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود