مشاهده RSS Feed

شعر

مناجات نامه

به این مطلب امتیاز بدهید
ا ی خدای مهربان و با صفا
ای خدای عشق و احسان و سخا


عشق شیرین تو مستم میکند
از عدم پیوسته هستم میکنـد

مهربانا دل تهی از کینه کن
مهر پاکت آشنای سینه کــن

ای دوای درد بی درمان من
ای امیدت در دل و در جان من

مرحم زخم دل افسرده ام
التیام سینه ی پژمـــرده ام

ذرّه ام در ساحت والای تو
نیستم در قامت پیدای تـــو

قلب تارم را زنورَت دِه جلا
سینه ی زارم ز مهـرت دِه صفا

همّتی ده تا ز غیرت دل کَنَم
دل ز هر یار و نگار و وِل کَنَم

قُوَّتم دِه تا اطاعت سازمـت
جُرأتم ده تا عبادت سازمـت

شور ایمان در دلم پاینده ساز
جانم از انوار حق تابنده سـاز

مهر خوبانت پراکـن در دلم
عشق نیکانت تو آکن در دلم

رغبتم دِه تا به آنان خو کنم
پُشت بر عدوان به آنان رو کنم

فرصتم ده تا شوم شیدای دوست
جان شیرین را کنم اهدای دوست

سر نهم بر آستـــان عِزَّتت
بو کشم از بوستــان عِترتت

ناتوانم ، ناصرا نصرت بـده
عفو بنمای و مرا فرصت بــده

بی رضای تو نخواهم زندگی
جز برای تو نسازم بندگـــی

جز تو پوشی عیب بسیار مرا
جز تو گیری بند و افسار مــرا

ره مرا بنشان که خود نتوان رَوَم
بار خود بی رهنما نتوان بَـرَم

بارالها یاور برحق توئــی
یاریَم ده قادر مطلق توئـــی

بنده ای ناچیزم و والا توئی
عبد پُر تقصیرم و مولا توئــی

جُرم من بسیار و غفران تو بیش
کیست در عفو گناهم از تو پیش

جز تو باشی عالِم اسرار من
جز تو می دانی همه اخبار من

مسجد و گاه نمازم کوی توست
مقصد راز و نیازم سوی توست

طاقتم دِه تا زجانم خوانمَـت
یار پیــــدا و نهانم دانَمَت

رکعتم را مملو از اخلاص کن
نیّتم سرشار از احساس کـن

کن نصیب من رکوع راکعین
بهره ام بنما سجود ساجدین

حامدا عزم سپاسم بیش ساز
جزم اخلاص تو را از پیش ساز

جرم و تقصیرم فزون از حدّ بُوَد
بسکه اقبالم نگون و بد بُوَد

بارالها قسمتم را نیک ســاز
راه وصل خود بمن نزدیک ساز

ثروتم بخشای در حدّ نیــاز
ای غنیّ ، گردانم آنگه بی نیاز

فقر من بزدای و محتاجم مکن
با شرار فقر تاراجم مکـــن

پس گدائی جز به کوی تو رواست
گاهِ امید و رضای هر گداست


تو ببخشای از کَرَم ای بی نیاز
ای خدای رحمت و بنده نواز


در صیامت طاقتم افزون نما
مکر شیطان از دلم بیرون نما

بارالها دانشم افزون نمــا
از وجودم جهل را بیرون نما

علم طیّب را به من تعلیـم دِه
ظلمتم را نیک از آن ترمیم دِه

تا ز مصباح تو بینم راه پیش
تو نشانم دِه حریم و گاه خویش


یاریَم دِه تا نلرزم من در آن
با تو باشم خود نلغزم من در آن


بارالها نیک کن اهـــل مرا
زین سبب خندان نما لعل مرا


قلبشان آکنده از ایمان نما
عشق خود در سینه شان مهمان نما

دورشان ساز از گزند روزگار
جمله باشند در پناه کردگــار

فخر من باشند در ایمان به تو
تا اَبَد باشند در پیمان به تـــو


چاره ای یاربّ دل بیچاره ساز
«خادما»جز اوست الحقّ چاره ساز
برچسب ها: بارالها ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر عرفانی

نظرات

^

ورود

ورود