مشاهده RSS Feed

شعر

اشعار حماسی قیام ابا عبدالله الحسین (ع) -5

به این مطلب امتیاز بدهید
پیمان شکنی کوفیان
اینچنین پیمان شکستن شیوه ای فرزانه نیست
میهمان در خانه کشتن حَربه ای مردانه نیست

نیک مأوائی به روی میهمان خواهند گشـود
حُرمت مهمان نوازی «جای در ویرانه» نیست

کوفیان در« بی وفائی» گوی سبقت برده اند
پور زهرای رسول ،آری که او بیگانه نیسـت

شمع رخسار وجودش در «شب عاشور» سـوخت
حیف جز مشتی به گِرد محفلش پروانه نیست

در خیام نیم سوزش رو به یاران کرد و گفت
هر که را عاشق نباشد جای در این خانه نیست

راه خود گیرید گر مشتاق دنیای خودیــد
هیچ ارفاقی در آن افکار ابلیســـانه نیست

کینه این قوم از «آل علی » آکنــده است
خصلت «آل ابی سفیان» که جز خصمانه نیست

سیرت این قوم بر طغیانگری بنیاد شـــد
رسمشان جز حیلـــه و رفتار سفاکانه نیست

گر ترحم بر من و هر یک شما ننمــوده اند
هم که بر زنهای ما و طفلک دُردانه نیــست

اهلبیتم اینچنین در اضطراب و واهمــــه
حُرمتی در خاندان اسفل مرجــانه نیسـت

گوش جان بسپُرد «عباس دلاور» پس بگفت
جسم و جان من بگوکاین«لایق جانانه » نیست ؟


گفــــت ای«پشت و پناه من ،امین لشکرم»
جز تو بر اطفال تشنه چـــاره ای درمانه نیست

قاسم داماد با عَمَّش سخن می راند کــــاو
وقت دیدارعروس و زینتی مستانه نیست ؟

اکبــــر مَه صورت و شبه رسول الله بگفت
هیچ کس جز من به عشق وصل تو دیوانه نیـست

در کفش بگرفت قنداق «علــی » با قوم گفت
هیچ رحــمی هم به حال این گل ریحانه نیست؟


دست تسکینی به روی سینه زینب کشیــد!

گفت ما همبازی مرگیم ، کاین افسانه نیست

پرچم سرخ مرا بر دوش گیــــر و نعره زن
کوفیان بی حیــــــا این رسم مهمانخانه نیستدسته بندی ها
شعر مذهبی

نظرات

^

ورود

ورود