مشاهده RSS Feed

شعر

نکات آموزنده از قرآن بصورت شعر(2)

به این مطلب امتیاز بدهید
خودستایی (188 آل عمران):باشد اهل دوزخ آنکس در جهان

می ستاید خود میان مردمانآنکه خود را بیش از آن چیزی که هست

می نشاند نزد مردم چیره دستدوست دارد تا به اوصاف نکو

گر نباشد هم ، چنین آن زشت خولیک حَسب خصلت پَست درون

او ستایش گردد از مردم فزونبارالها خادم از آن دور ساز

ای خدای مهربان و چاره ساز
برچسب ها: خود ستایی ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر مذهبی

نظرات

^

ورود

ورود