مشاهده RSS Feed

شادی92

دلا بايد به هر دم يا علی گفت

به این مطلب امتیاز بدهید
دلا بايد به هر دم يا علی گفت

نه هر دم بـل دمـادم يا علــــــــــــــی گفت

به صدق دل هميشه ياد او كرد

به هر پيچ و به هر خم يا علــــــــــــي گفت

دمي كه روح در آدم دميدند

زجـا برخـاست آدم يا علــــــــــــــــی گفت

چو نوح ازموج طوفان ايمني خواست

توسل جســت هر دم يا علـــــــــــــي گفت

زبطن حوت يونس گشت آزاد

ز بـس در ظلمت يـم يـا علــــــــــــــــي گفت

عصا در دست موسی اژدها شد

كليـم آنجـا مســلم يـا علـــــــــــــــــــــي گفت

نمي شد زنده جان مرده هرگز

يقين عيسـی بـن مريــم ياعلـــــــــــــــي گفت

رسول الله شنيد از پرده غيب

ندائـي آمد آن هم يـا علــــــــــــــــــــــي گفت

نزول وحي چون فرمود سبحان

ملك در اوليـن دم ، يـا علــــــــــــــــــــي گفت

علي در كعبه بر دوش پيامبر

قدم بـنـهاد ،آن دم يـا علـــــــــــــــــــــــ ي گفت

به فرقش كي اثر مي كرد شمشير

گمانم ابن ملجم يا علـــــــــــــــــــــــ ــــي گفت



نظرات

^

ورود

ورود