مشاهده RSS Feed

علی مع الحق

مناجات امیرمومنان عليه السّلام در ماه شعبان‏

به این مطلب امتیاز بدهید
خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد و بشنو دعايم را هنگامى كه تو را خوانم و بشنو صدايم را هر گاه ترا صدا زنم و رو بمن كن هر گاه با تو راز گويم، زيرا من بسوى تو گريختم، و پيش رويت ايستادم، در حال بيچارگى و فروتنى بدرگاهت و اميدوارم ثوابم را كه در پيش تو است، و تو آنچه را من در دل دارم ميدانى و حاجتم را آگاهى، و از نهادم با خبرى، و سرانجام كار و سر منزل من بر تو روشن است، و نيز آنچه را ميخواهم از گفتارم كه بدان لب گشايم، و آن طلبى را كه ميخواهم بزبان آرم، و اميد آن را براى سرانجام كارم دارم، اى آقاى من مقدرات تو بر من جارى گشته در آنچه از من تا آخر عمر سرزند، چه از كارهاى پنهانيم و چه آشكارم، و بدست تو است نه بدست ديگرى كم و زياد شدن و سود و زيان من.

خدايا اگر توأم محروم كنى پس كيست كه روزيم دهد و اگر تو خوارم كنى پس كيست كه ياريم دهد، خدايا پناه برم بتو از خشمت و فرو ريختن عذابت.

خدايا اگر من شايستگى رحمت ترا ندارم ولى تو شايسته آنى كه از زياده بخششت بمن احسان كنى، خدايا خود را چنان مينگرم كه گويا در برابرت ايستاده و آن توكل نيكوئى كه بر تو دارم بر من سايه افكنده و تو نيز آنچه را شايسته آنى در باره من فرموده و مرا در سراپرده عفو خويش پوشانده‏اى.

خدايا اگر بگذرى پس كيست كه از تو بدين كار سزاوارتر باشد، و اگر مرگم نزديك شده و عملم مرا بتو نزديك نكرده من بناچار قرار ميدهم اقرار بگناه را وسيله خويش بدرگاهت، خدايا من بر خويشتن ستم كردم در آن توجهى كه بدان كردم، پس واى بر او اگر نيامرزيش،

خدايا پيوسته در دوران زندگى نيكى تو بر من ميرسد پس نيكيت را در هنگام مرگ از من مگير، خدايا من چگونه مأيوس شوم از اينكه پس از مرگ مورد حسن نظر تو واقع گردم، در صورتى كه در دوران زندگيم جز به نيكى سرپرستيم نكردى،

خدايا سرپرستى كن كار مرا چنانچه تو شايسته آنى و توجه كن بر من بفضل خويش كه همچون گنهكارى هستم كه نادانيش سرا پاى او را فرا گرفته، خدايا براستى تو گناهانى را در دنيا بر من پوشاندى كه بپوشاندن آن در آخرت محتاج‏ترم (در دنيا پوشاندى) باينكه آشكارش نكرده‏اى براى هيچ يك از بندگان شايسته‏ات،

اى خدا پس در روز قيامت در برابر ديدگان مردم مرا رسوا مكن، خدايا جود و بخششت آرزويم را گستاخ كرده، و گذشت تو برتر است از عمل من، خدايا مرا در آن روزى كه ميان بندگانت داورى كنى به ديدارت مسرورم ساز،

خدايا عذرخواهى من بدرگاهت عذرخواهى كسى است كه بى‏نياز نشده از پذيرفتن عذرش، پس عذر مرا بپذير اى بزرگوارترين كسى كه گنهكاران بدرگاهش معذرت خواهى كنند،

خدايا حاجتم را باز مگردان و طمعم را بنوميدى مكشان، و اميد و آرزويم را از درگاهت قطع مفرما، خدايا اگر خوارى مرا خواسته بودى راهنمائيم نميكردى، و اگر رسوائيم را ميخواستى تندرستيم نميدادى.

خدايا گمان ندارم كه مرا بازگردانى در مورد حاجتى كه عمر خويش را درخواستن آن از تو، سپرى كردم، خدايا ستايش خاص‏ تو است ستايش ابدى جاويدان هميشگى كه فزون شود ولى كم نگردد، بدان نحو كه دوست دارى و خوشنود شوى،

خدايا اگر مرا بجنايتم مأخوذ دارى من هم تو را بعفوت بگيرم، و اگر بگناهانم بگيرى من هم تو را بآمرزشت بگيرم، و اگر بدوزخم ببرى بدوزخيان اعلام كنم كه تو را دوست دارم.

خدايا اگر عمل من در جنب اطاعت تو كوچك است ولى آرزويم در كنار اميد بتو بزرگ است،

خدايا چگونه من از پيش تو محروم برگردم با اينكه چنان حسن ظنى بجود و بخششت دارم كه مرا مورد رحمت خويش قرار داده با نجات بازم خواهى گرداند،

خدايا من عمرم را در حرص غفلت از تو سپرى كردم، و جوانيم را در مستى دورى از تو از بين بردم، و از اين رو خدايا بيدار نشدم در آن روزگارى كه بكرم تو مغرور بودم، و براه خشم تو متمايل گشته بودم،

خدايا من بنده تو و فرزند بنده توأم كه در برابرت ايستاده و بوسيله كرم تو بدرگاهت توسل جويم، خدايا من بنده‏اى هستم كه ميخواهم از آلودگى آنچه بدان با تو روبرو شدم از بى‏حيائى خودم در پيش روى تو، خود را پاك سازم، و از تو گذشت ميخواهم زيرا گذشت وصف شناساى كرم تو است.

خدايا من آن نيروئى كه بتوانم بوسيله آن خود را از نافرمانيت منتقل سازم ندارم، مگر در آن وقت كه تو براى دوستيت بيدارم كنى، و آن طور كه خواهى باشم، پس تو را سپاس گويم كه مرا در كرم خويش داخل كرده‏اى، و دلم را از چركيهاى بيخبرى و غفلت خويش پاكيزه ساختى.

خدايا بمن بنگر نگريستن كسى كه او را خوانده ‏اى و او پاسخت داده، و بيارى خويش بكارش واداشته ‏اى، و فرمانبرداريت كرده، اى نزديكى كه دور نگردى از آن كس كه بدو مغرور گشته، و اى بخشنده‏اى كه‏ بخل نور زد از آن كس كه اميد نيكش دارد، خدايا دلى بمن بده كه اشتياق بتو موجب نزديكيش گردد، و زبانى كه صدق گفتارش بسوى تو بالا آيد و نظر حقيقت بينى كه همان حقيقتش او را بتو نزديك گرداند،

خدايا كسى كه بوسيله تو شناخته شود گمنام نيست، و كسى كه بتو پناهنده شد خوار نيست و كسى كه تو بسويش رو كنى بنده ديگرى نخواهد بود،

خدايا براستى هر كس بتو راه جويد راهش روشن، و هر كه بتو پناه جويد پناه دارد، و من خدايا بتو پناه آورده‏ام، پس گمانى را كه به رحمتت دارم نوميد مكن، و از مهر خويش منعم مفرما، خدايا جاى مرا در ميان دوستدارانت جاى آن دسته از ايشان قرار ده كه اميد افزايش دوستيت را دارند، خدايا در دلم انداز شيدائى و شيفتگى ذكر خود را پياپى، و همتم را در نشاط فيروز شدن اسمائت و محل قدست قرار ده،

خدايا بحق خودت بر خودت سوگند كه مرا بمحل فرمانبردارانت و جايگاه شايسته‏اى از مقام خوشنوديت برسانى، زيرا كه من قادر بر دفع چيزى از خود نيستم و مالك سودى هم برايش نيستم خدايا من بنده ناتوان گنهكار تو و مملوكى زار و توبه‏ كننده بدرگاهت هستم پس مرا در زمره كسانى كه روى از آنها گرداندى و غفلتشان مانع از گذشت تو گشته قرارم مده، خدايا بريدن كاملى از خلق بسوى خود بمن عنايت كن و ديده‏هاى دلمان را بنور توجهشان بسوى خود روشن گردان تا ديده ‏هاى دل پرده‏هاى نور را پاره كند و بمخزن اصلى بزرگى و عظمت برسد و ارواح ما آويخته بعزت مقدست گردد، خدايا قرارم ده از كسانى كه او را خواندى و پاسخت داد، و در معرض توجه قرارش دادى و او در برابر جلال تو مدهوش گشت، و از اين رو در پنهانى با او براز گوئى پرداختى ولى او آشكارا برايت كار كرد.


خدايا بخوش بينى من نااميدى را مسلط مكن، و اميدم را كه‏
بكرم نيكويت دارم قطع مكن، خدايا اگر خطاهايم مرا از نظرت انداخته پس بدان اعتماد خوبى كه بتو دارم از من درگذر، خدايا اگر گناهانم مرا از بزرگواريهاى لطف تو دور ساخته ولى در عوض يقين ببزرگى توجه تو مرا هشيار كرده.


خدايا اگر بيخبرى از آماده شدن براى ديدارت مرا بخواب فرو برده، ولى در عوض معرفت ببزرگى نعمتهايت مرا بيدار كرده، خدايا اگر بزرگى كيفرت مرا بدوزخ انداخته ولى در مقابل پاداش فراوانت مرا ببهشت دعوت ميكند،

خدايا پس از تو ميخواهم و بسوى تو زارى كنم و بگرايم، و از تو خواهم كه درود فرستى بر محمد و آل محمد، و مرا از كسانى قرار دهى كه پيوسته بياد تواند و پيمانت را نمى‏شكنند، و از شكر تو غافل نشوند، و دستور تو را سبك نشمارند، خدايا مرا برسان بنور درخشان عزتت تا عارف بذاتت باشم، و از غير تو روگردان باشم، و از تو ترسان و نگران باشم، اى صاحب جلالت و بزرگوارى، و درود خدا بر محمد پيامبرش و بر آل پاكش و سلام بسيار بر ايشان باد.الصحيفة العلوية و التحفة المرتضوية / ترجمه رسولى، النص، ص: 185
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

  1. باغ بهشت آواتار ها
    سلام

    ممنون از گذاشتن این مطلب

    اگه امکان داره در یه تاپیک مرتبط هم این مطلب را بذارین .

    التماس دعا
^

ورود

ورود