مشاهده RSS Feed

باغ بهشت

شعر چهارده معصوم علیهم السلام

به این مطلب امتیاز بدهید
خداوندی که رب العالمین است
خدای اولین و آخرین است

محمد مصطفی کورا حبیب است
رسول الله خیر المرسلین است

علی سلطان دارالملک تحقیق
ولی حق امیر المؤمنین است

حَسن در حُسن خلق و لطف و احسان
چو پیغامبر امام المحسنین است

حسین این والی ملک ولایت
که سردیوان اصحاب الیمین است

علی از طوق طلعت گردن افراشت
از آنش نام زین العابدین است

محمد باقر علم الهی
ز جد بر حدّ و جدش آفرین است

ز جعفر کو بود صادق چه گویم
که شمع جمع ارباب یقین است

ز موسی کاظم افزاید مه و مهر
که خورشید سپهر شرع و دین است

علی موسی الرضا راضی ز رضوان
ز فرّش طوس فردوس برین است

محمد را جواد و هم تقی دان
که با موسی کاظم همنشین است

علی یعنی نقی را جنّت ایوان
ملک دربان و خادم حور عین است

حسن را دان زکی سر خیل اصحاب
که شمع اهل بیت الطاهرین است

محمد مهدی آخر زمان است
شهاب کاشیش مدّاح ازین است

شهاب الدین کاشی
از شاعران قرن هشتم هجری


نظرات

^

ورود

ورود