مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

توهین و فحاشی در انجیل مسیحیان

به این مطلب امتیاز بدهید
یکی از خرده های جالبی که مسیحیان به قرآن می گیرند، این است که می گویند قرآن به نامسلمانها توهین کرده است! منظور آنها، آیاتی است که به صورت تمثیل رفتاری از رفتار کفّار را به رفتار یک حیوان تشبیه می کند، و این مسئله در ضرب المثلهای فارسی بسیار است و کسی اینها را توهین نمی داند، مثل «شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه» یا «کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر می خواهد و مرد کهن». همه می دانیم که در مَثَل مناقشه نیست و این مَثَلها را نباید توهین و فحاشی دانست.
امّا جالب است که انجیل خود مسیحیان مملو از فحاشیهایی است که به صورت تمثیلی نیستند و افرادی مستقیماً توسط حضرت عیسی، حیوان خطاب می شوند و توهینات دیگری دریافت می کنن.

به این نقل قولهای انجیل مسیحیان از حضرت عیسی توجه کنید:

«وای بر شما ای علمای دین و فَریسیان ریاکار! شما درِ پادشاهی آسمان را به‌روی مردم می‌بندید؛ نه خود داخل می‌شوید و نه می‌گذارید کسانی که در راهند، داخل شوند. [«وای بر شما ای علمای دین و فَریسیان ریاکار، شما از سویی خانۀ بیوه‌زنان را غارت می‌کنید و از دیگرسو، برای تظاهر، دعای خود را طول می‌دهید. از همین‌رو، مکافاتتان بسی سخت‌تر خواهد بود.] وای بر شما ای علمای دین و فَریسیان ریاکار! شما دریا و خشکی را درمی‌نوردید تا یک نفر را به دین خود بیاورید و وقتی چنین کردید، او را دو چندان بدتر از خود، فرزند جهنم می‌سازید. وای بر شما ای راهنمایان کور که می‌گویید: ”اگر کسی به معبد سوگند خورَد باکی نیست، امّا اگر به طلای معبد سوگند خورَد، باید به سوگند خود وفا کند.“ای نابخردانِ کور! کدام برتر است؟ طلا یا معبدی که طلا را تقدیس می‌کند؟ و نیز می‌گویید: ”اگر کسی به مذبح سوگند خورَد، باکی نیست، امّا اگر به هدیه‌ای که بر آن گذاشته می‌شود سوگند خورَد، باید به سوگند خود وفا کند.“ای کوران! کدام برتر است؟ هدیه یا مذبحی که هدیه را تقدیس می‌کند؟ پس، کسی که به مذبح سوگند می‌خورد، همانا به مذبح و هرآنچه بر آن است سوگند خورده است. و هر‌که به معبد سوگند می‌خورد، به معبد و به آن که در آن ساکن است سوگند خورده است. و هر‌که به آسمان سوگند می‌خورد، به تخت خدا و به آن که بر آن نشسته است سوگند خورده است. وای بر شما ای علمای دین و فَریسیان ریاکار! شما از نعناع و شِوید و زیره ده‌یک می‌دهید، امّا احکام مهمترِ شریعت را که همانا عدالت و رحمت و امانت است، نادیده می‌گیرید. اینها را می‌بایست به‌جای می‌آوردید و آنها را نیز فراموش نمی‌کردید. ای راهنمایان کور! شما پشه را صافی می‌کنید، امّا شتر را فرو می‌بلعید! وای بر شما ای علمای دین و فَریسیان ریاکار! شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می‌کنید، امّا درون آن مملو از آز و ناپرهیزی است. ای فَریسی کور، نخست درون پیاله و بشقاب را پاک کن که بیرونش نیز پاک خواهد شد. وای بر شما ای علمای دین و فَریسیان ریاکار! شما همچون گورهایی هستید سفیدکاری شده که از بیرون زیبا به‌نظر می‌رسند، امّا درون آنها پُر است از استخوانهای مردگان و انواع نجاسات! به همینسان، شما نیز خود را به مردم پارسا می‌نمایید، امّا در باطن مملو از ریاکاری و شرارتید. وای بر شما ای علمای دین و فَریسیان ریاکار! شما برای پیامبران مقبره می‌سازید و آرامگاه پارسایان را می‌آرایید و می‌گویید: ”اگر در روزگار پدران خود بودیم، هرگز در کشتن پیامبران با ایشان شریک نمی‌شدیم.“ بدینسان، خود می‌پذیرید که فرزندانِ قاتلانِ پیامبرانید. حال که چنین است، پس آنچه را پدرانتان آغاز کردند، شما به‌کمال رسانید! ای ماران! ای افعی‌زادگان! چگونه از مجازات جهنم خواهید گریخت؟ چرا‌که من انبیا و حکیمان و علما نزد شما می‌فرستم و شما برخی را خواهید کشت و بر صلیب خواهید کشید، و برخی را در کنیسه‌های خود تازیانه خواهید زد و شهر به شهر تعقیب خواهید کرد. پس، همۀ خون پارسایان که بر زمین ریخته شده است، از خون هابیلِ پارسا گرفته تا خون زکریا بن بِرِخیا، که او را بین محرابگاه و مذبح کشتید، بر گردن شما خواهد بود. آمین، به شما می‌گویم، قصاص این‌همه را، این نسل خواهد پرداخت.

(انجیل متی، باب 23، آیات 13 تا 36؛ ترجمۀ مسیحی هزارۀ نو)

نکته: چه کسی دوست دارد که مار، افعی زاده، کور، ریاکار و نابخرد خطابش کنند؟ می بینیم که حضرت عیسی طبق این روایت، برخی از این سخنان را چندین بار به کار می برد. آیا مسیحیان دوست دارند که خودشان اینگونه خطاب شوند؟


همچنین می بینید که در اینجا حضرت عیسی در مقام تمثیل فریسیان را به قبرهایی تشبیه می کند که درونشان پر از انواع نجاسات است، و مسیحیان اینها را فحاشی و توهین نمی دانند.


در ادامه آیاتی دیگر از انجیل را ببینیم:

عیسی آنجا را ترک گفت و در منطقۀ صور و صیدون کناره جست. روزی زنی کنعانی از اهالی آنجا، نزدش آمد و فریادکنان گفت: «سرور من، ای پسر داوود، بر من رحم کن! دخترم دیوزده شده و سخت رنج می‌کشد.» امّا عیسی هیچ پاسخ نداد، تا اینکه شاگردان پیش آمدند و از او خواهش کرده، گفتند: «او را مرخص فرما، زیرا فریادزنان از پی ما می‌آید.» در پاسخ گفت: «من تنها برای گوسفندان گم گشتۀ بنی اسرائیل فرستاده شده‌ام.» امّا آن زن آمد و در مقابل او زانو زد و گفت: «سرور من، مرا یاری کن!» او در جواب گفت: «نان فرزندان را گرفتن و پیش سگان انداختن روا نیست.» ولی زن گفت: «بله، سرورم، امّا سگان نیز از خرده‌هایی که از سفرۀ صاحبشان می‌افتد، می‌خورند!» آنگاه عیسی گفت: «ای زن، ایمان تو عظیم است! خواهش تو برآورده شود!» در همان‌دم دختر او شفا یافت.

(انجیل متی، باب 15، آیات 21 تا 28؛ ترجمۀ مسیحی هزارۀ نو)

نکته: جالب است که حضرت عیسی، به همین راحتی زنی را به جرم یهودی و از بنی اسرائیل نبودن، سگ خطاب می کند، و تازه وقتی زن برای نجات دخترش، این عنوان را می پذیرد، می گوید: «ای زن ایمان تو عظیم است!» ما از دوستان مسیحی می پرسیم که آیا دوست داشتید که قرآن شما را سگ بشمارد؟ اگر روزی یکی از همکیشان شما به نزد حضرت محمد می رفت و حضرت او را سگ خطاب می کردند، آیا شما این سخن را توهین و فحاشی نمی دانستید؟ چگونه است که تمثیلهای قرآن را که ضرب المثل هستند، فحش و توهین می دانید، ولی اینکه کسی مستقیماً مورد اهانت قرار گیرد و سگ نامیده شود را فحش و توهین نمی دانید؟ماجرای جالب دیگر، جایی است که گروهی از فریسیان، می آیند و از حضرت عیسی، درخواست معجزه ای می کنند:

آنگاه فَریسیان و صَدّوقیان نزد عیسی آمدند تا او را بیازمایند. بدین منظور از او خواستند تا آیتی آسمانی به آنان بنمایاند. در پاسخ فرمود: «هنگام غروب، می‌گویید ”هوا خوب خواهد بود، زیرا آسمان سرخ‌فام است،“ و بامدادان می‌گویید ”امروز هوا بد خواهد شد، زیرا آسمان سرخ و گرفته است.“ شما نیک می‌دانید چگونه سیمای آسمان را تعبیر کنید، امّا از تعبیر نشانه‌های زمانها ناتوانید! نسل شرارت‌پیشه و زناکار آیتی می‌خواهند، امّا آیتی به آنها داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی.» پس آنها را ترک گفت و به راه خود رفت.

(انجیل متی، باب 16، آیات 1 تا 4؛ ترجمۀ مسیحی هزارۀ نو)


نکته: مسلم است که وقتی کسی ادعای پیامبری و مسیح بودن دارد، از او آیت و نشانه می خواهند، و فریسیان نیز چنین کردند، ولی اینجا حضرت عیسی، به گزارش انجیل، پاسخی همراه با توهین به آنها می دهد، و آنها را نسل شرارت پیشه و زناکار، خطاب می کند.
این نقاشی مسیحی، مربوط راندن کاسبان
از معبد توسط حضرت عیسی است

اکنون ما از دوستان مسیحی، می پرسیم که چگونه این فحشها و توهینهای آشکار را در انجیل خودتان نمی بینید ولی در تمثیلهای قرآن مناقشه می کنید و به جای توجه به وجه مثل، آنها را توهین و فحاشی می دانید. در انجیل خودتان، به نقل از حضرت عیسی آمده است: «چرا پَرِ کاهی را در چشم برادرت می‌بینی، امّا از چوبی که در چشم خود داری غافلی»(انجیل متی، باب 7، آیۀ 3؛ ترجمۀ مسیحی هزارۀ نو)
^

ورود

ورود