مشاهده RSS Feed

علی مع الحق

بخشی از وصیت نامه ی امیرالمومنان علیه السلام

به این مطلب امتیاز بدهیدپسر جانم هر بدحالى كه دنبالش بهشت باشد بد حالى نيست و هيچ خوشى كه دنبالش دوزخ باشد خوشى نيست ،

هر نعمتى در برابر بهشت كوچك است و هر بلا در برابر دوزخ عافيت است.
و بدان پسر جانم كه هر كه عيب خود ديد از عيب ديگران دل بريد و هر كه جامه ي تقوى نپوشيد جامه اى او را نپوشد
و هر كه به قسمت خدا خشنود است غم نخورد بر آنچه از دستش رفته،
و هر كه شمشير ستم كشد ، بدان كشته شود
و هركس چاهى براى برادرش كند ، در آن افتد ،
و هر كه پرده ديگرى بدرد ، عيبهاى خانه اش عيان گردد ،
و هر كه خطاى خود را فراموش كند ، خطاى ديگرى را بزرگ شمارد ،
و هر كه براى خود، خودبينى كند گمراه گردد و به عقل خود بي نيازى كند بلغزد
و هر كه با مردم نابخردى كند دشنام شنود
و هر كه به جاهاى بد رود متهم گردد
و هر كه شوخى كند سبك شود
و هر كه پُر گويد پُر خطا كند ، و هر كه پر خطا كند كم شرم شود و هر كه كم شرم باشد كم ورع است و هر كه كم ورع باشد دلش بميرد ...

پسر جانم هر كه بعيب مردم نگرد و آن را براى خود پسندد خود همان احمق است...

و هر كه انديشد عبرت گيرد و هر كه عبرت گيرد به گوشه اى نشيند و هر كه گوشه نشيند سالم بماند

و هر كه حسد را وانهد محبوب مردم باشد.

پسر جانم قناعت مالى است كه تمام نشود

و هر كه بداند سخنش از كردار او است ، كم سخن گويد مگر در آنچه سودش بخشد.

ادب بهترين ميراث است، و حسن خلق بهترين همنشين،

پسر جانم عافيت ده جزء است و نه جزء آنها در خاموشى است جز به ذكر خدا ( به ياد خدا بودن و گناه نکردن ) ، و يكى هم در ترك همنشينى نابخردانست.

پسر جانم هيچ گنه كارى را نا اميد مكن چه بسيار دلداده گناه كه عاقبت به خير شده و چه بسيار خوش كردارى كه در پايان عمر تباه شده و به دوزخ رفته نعوذ باللَّه.

پسر جانم بسيار نافرمانى كه نجات يافته و بسيار با كردارى كه سقوط كرده،

هر كه دنبال راستى باشد سبك بار است...

پسر جانم در هر نوشيدنى گلوگيرى امكان دارد و در هر لقمه به گلو ماندن، هرگز به نعمتى نرسى جز با جدائى از نعمت ديگر، چه اندازه آسايش به رنج نزديك است و تنگدستى به نعمت و مرگ به زندگى و بيمارى به تندرستى،

خوشا بر كسى كه خاص خدا كند كردار و دانش و دوستى و دشمنى و گرفتن و نگرفتن و نهادن و گفتن و خموشى و كردار و گفتار خود را و به به از دانائى كه عمل كند و بكوشد و از شبيخون مرگ بهراسد و آماده باشد و مهيا گرددتحف العقول صفحه 83
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود