مشاهده RSS Feed

علی مع الحق

زمان فرج

به این مطلب امتیاز بدهید
خدمت حضرت صادق (ع) گفتگو مىكرديم، حضرت متوجه ما شد و فرمود:
در چه موضوعى گفتگو مىكنيد؟
كجا!؟ كى؟
نه بخدا آنچه شما ديدگان خود را بدان معطوف داشتهايد پديد نخواهد آمد مگر بعد از نوميدى!
نه بخدا آنچه شما چشمان خود را بدان دوختهايد، آشكار نميگردد مگر اينكه غربال شويد،
نه، بخدا كسى را كه شما چشم بوى داريد نميآيد مگر بعد از آنكه از هم امتياز داده شويد،
نه بخدا امرى كه شما چشم بوى دوختهايد، بوقوع نمىپيوندد، تا اينكه آن كس كه شقى است معلوم شود و كسى كه سعادتمند است شناخته گردد.
بحار 52/106
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود