مشاهده RSS Feed

علی مع الحق

ابوحنيفه و شیعیان

به این مطلب امتیاز بدهید
روزى فضال بن حسن كوفي ، ابوحنيفه (امام فرقه حنفی) را دید که گروهى اطرافش را گرفته بودند. او داشت از فتواها و حديثهاى خود براى آنها نقل ميكرد و آنان مينوشتند.فضال به دوست خود گفت: بخدا قسم از اينجا رد نميشوم تا ابو حنيفه را شرمنده كنم.
دوستش گفت: ابو حنيفه كسى است كه نميتوان بر او چيره شد و خيلى سفسطه باز است آدم را مغلوب ميكند.
گفت: اين سخنان را بگذار تو ديده اى كه دليل شخص گمراهى بر دليل مؤمنى پيروز شود!
نزديك ابو حنيفه رفته سلام كرد او جواب داد اطرافيانش نيز جواب سلام را دادند.
گفت: يا ابو حنيفه من برادرى دارم ميگويد بهترين مردم بعد از پيغمبر على بن ابى طالب است من ميگويم نه ابا بكر است بعد از او عمر شما چه ميگوئيد؟
ابوحنیفه مدتى سر بزير انداخت آنگاه سر برداشته گفت در مقام آن دو همين بس كه هر دو در خانه پيغمبر كنار قبر او دفن شدهاند دليلى واضحتر از اين ميخواهى؟
گفت: من به برادرم همين حرف را زدم او گفت: اگر آن خانه مال پيغمبر بوده اينها در آنجا دفن شدهاند ستم بر پيغمبر روا داشته كه در خانه شخصى او دفن شده اند اگر مال ابا بكر و عمر بوده به پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله بخشيده اند باز كار خوبى نكرده خانهاى را كه به پيغمبر بخشيدهاند دو مرتبه از بخشيدن خود برگشتهاند و در آن تصرف كرده اند.
ابو حنيفه سر بزير انداخت بعد گفت: نه تنها مال پيغمبر بود و نه مال آن دو ولى از جهت سهم دختران خود عايشه و حفصه در آنجا دفن شدند.
فضال گفت: من همين حرف را به او زدم در جواب من گفت: تو خودت ميدانى وقتى پيامبر اكرم از دنيا رفت نه زن داشت به هر زنى يك نهم از يك هشتم ميرسد (يعنى يك هفتاد و دوم) خانه پيغمبر را اگر به اين مقدار تقسيم كنيم سهم هر زنى يك وجب در يك وجب بيشتر نميشود چطورى شده كه اين دو نفر در بيشتر از اين مقدار تصرف كردهاند.
از آن گذشته چطور شد كه عايشه و حفصه از پيغمبر ارث برند ولى فاطمه دختر پيامبر اكرم ارث نبرد.
ابو حنيفه فرياد زد: اين مرد را از من دور كنيد كه خودش یک رافضى خبيث است!
احتجاج طبرسى ص 205
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود