مشاهده RSS Feed

دخترک منتظر

بــرســـد بــه دســـت یوســـف زهـــرا

به این مطلب امتیاز بدهید
بـــرایـــت . .
دلـــــــم را
آمـــــاده کـــرده ام . .

بـــــه کــدامــــین
نـــــشانــــی . . .
ارســـالـــــش کنــــــم . . .؟!

یَـــابــــنَ الحَسَـــــن "آقـــــا" بـــــــیا . . .
جهـــان چشــم انتظـــار اســـت.

┘◄ بــرســـد بــه دســـت یوســـف زهـــرا.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود