مشاهده RSS Feed

ساعت شنی

انسانها

به این مطلب امتیاز بدهید
سه دسته ازانسانها را در زندگیتان هیچگاه از یااد نبرید:

کسانی که در سختیها یاریتان کردند....

کسانی که درسختیها رهایتان کردند...

کسانی که درسختیها گرفتارتان کردند...
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود