مشاهده RSS Feed

itak

ادامه مطلب قبلی

به این مطلب امتیاز بدهید
هـر جنسـیتـی هسـتی "مـرد" باش...!!

قـبل از ایـنکـه بـه کـسی کـه میـدونـی با احسـاس و سادس بگـی:

دوستـت دارم

قـبل از اینـکـه بهـش محبـت کـنی

قـبل از اینـکـه به خـودت عادتـش بـدی

قـبل از اینـکـه احساسـش رو بیدار کـنی

قـبل از اینـکـه تنهایـشـو پـر کنـی

قـبل از اینـکـه عاشقـش کنـی

خـوب فکـراتـو بکـن

از حـرفـت مطمـئن باش

نـه اینـکـه تا دیـدی طـرف عاشقـت شـده و هیـچ جـور رفـنتـی نیـسـت

جـا بزنـی و همـه چـی یادت بـره

و با بهـونـه گیـریای الکـیت و لاس زدنـات طرفـتو داغـون کنـی

تـو داری از بازی دادن اون لـذت میبری

ولـی اون داره با فکـرت زنـدگـی میـکنـه

یـک کلام خـتم کلام هـر جـنسـیتی هـستی "مـرد" باش...!!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود