مشاهده RSS Feed

ya muhammad

امر به معروف و نهی از منکر با شعر

به این مطلب امتیاز بدهید
نگو عصیانگر از قــــرآن ، عزیز است!-1
به نزدت امر دیـــن ، گویا که ریز است!
-
کجا حرفــــــ از دل خود گفته ام مـــــــن؟
ز جمع بی تقیـــــــــــــــــد ، گفته ام مـن
-
کجا پاکــــــی ، فســــــاد افزون نماید ؟؟
دل صاحب زمـــــان را ، خـون نماید؟؟
-
تو خود راه هدایت ، از چـــــــه بَستــی؟
ز چه ؟ راحت نمودی خود ، و رَستـــی
-
نیازی نیست تا قاضـــــــــــی شوم مـــن
در اینجا ، گرم ِ لفاظــــــــــی شوم مـــن
-
گـــل و بلبـــــــــل ببینم ، مملکــــت را
بگیرم از عـــدو، فرهنــــگ و خـــط را
-
ملاک و تِست ِدیـــــن ، قــرآن و غیـرت
دهد بر ما همه ، این درس و عبــــــرت
-
تو خود ، قاضی شدی و حکـــــم کـردی
تو بر من ، امر ِ صُـــــمٌ بُکـــــــم کردی
-
مشو قاضــــی ، که قاضی حکــــــم داده
به برخــــــی ، حکم صُــم ٌ بُکــــــم داده-2
-
ملاک حرف من ، ظاهـر، یقیـــن نیست
نشانش گـــــو، زالگو های دین چیست؟
-
گروهـــــی ، راه حــــــق را ، برگزیدند
سعـــــــادت را رضـــــــــای او ، بدیدند
-
ز جمعی ، پرچــــم کفــــــران عَلَــَــم شد
سرِ تعظیـــــم ، بر ابلیس ، خَـــَــــــم شد
-
تو میگویی نکـــــن ، نهـــی ِ ز منکــــَر
خــــــدا گفته بگـــــو ، جــان ِ بــرادر !!-3
-
چرا امـــــــر ِبه منکــــر ، می نمایی ؟؟
بکن فکــــری که اینگونه ، چرایـــی!!!

1-
دو آیه قرآن به صورت صریح بحث حجاب را مطرح کرده اند. آیه 31 سوره نور و آیه 59 سوره احزاب
2-
سوره: 6 , آیه: 39 و......
3-
سوره: 5 , آیه: 79
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود