مشاهده RSS Feed

itak

ادامه مطلب قبلی

به این مطلب امتیاز بدهید
زنـــــ اسـتــــ دیـگـر

بـی ـهـوا دلـشــــ ـهـوا ـی تـو را مـی کـنـد
نـمـی گـویـد چـهـ مـی خـوا ـهـد
فـقـطــ بـهـانـهـ مـی گـیـرد

لـجــــ بـازـی ـهـایـشــــ کـهـ گـلــــ مـی کـنـد
حـتـی تـنـــــ بـی تـابـشــــ را بـهـ تـو نـمـی سـپـارد
زنـــــ اسـتــــ دیـگـر
دوسـتـــــ دارد تـو پـنـاـهـشــــ بـاشـی
تـکـیـهـ گـاـهـ امـنــــ شـانـهـ ـهـایـتـــــ را مـی خـوا ـهـد
از شـنـدیـنـــــ ـهـر جـور راحـتـی ! دلـشـــــ مـی شـکـنـد
غـصـهـ اشــــ مـی گـیـرد
زنـــــ اسـتــــ دیـگـر
گـاهـی دلـشــــ مـی خـوا ـهـد
بـهـ او زور بـگـویـی !
بـگـویـی کـهـ حـقــــ نـدارـی بـی مـنــــ بـخـوابـی !
مـی خـوا ـهـد بـشـنـود غـرور مـردانـهـ اتـــــ را
تـا تـهـ دلــشــــ آرامــــ شـود
کـهــ مـرد خـانـهـ اشــــ هـنـوز مـغـرور اسـتـــــ و خـواسـتـنـی
زنـــــ اسـتــــ دیـگـر
دنـیـایـی دارد عـجـیـبـــــ
پـنـجـرـهـ ـی چـشـمــــــ ـهـایـشـــــ را بـاز مـی گـذارد
تـا سـرکـــــ بـکـشـی بـهــ دنـیـایـشـــــ
و ایـنـــــ حـقـیـقـتــــــ را درکـــــ کـنـی کـهـ
زنــــ هـیـچـــــ وقـتــــــ الـکـی بـهـانـهـ نـمـی گـیـرد !!!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود