مشاهده RSS Feed

شعر

اشعار حماسی محرم (11)

به این مطلب امتیاز بدهید
شبیه پیامبر
این جوان کیست که هر جا سخن از هیبت اوست
اینچنین شیون و شین در حَرَم از غیبت اوست

گر تمنّای رُخِ مــــاهِ نبی نیز کننــد
در پیِ رؤیت او با دل و جان خیـــز کنند

در شباهت به پیمبر ز همه پیش تــــر است
صولت حیدریَش از همه کس بیشتـــر است

اولین فرد در آن طایفۀ مهمـــان بــــود
که شبِ عهـــد! چنان مست ، سرِ پیمان بود

نوبتِ حَرب که شـــد اهل حَرَم نالـه زدنـد
گِرد خورشید وجودش همه تــن هاله زدند

چون که دیگر نچشند شَهدِ فریبای رُخَـــش
آخرین لحظه کنند رؤیت زیبـــای رُخَش

قصد آغوش پدر کرد در آن وقــــت وداع
اشک خــون ریخت پدر در گُذَرِ سخت وداع

تا شد او عازمِ میدان ، صف اعداء بشکـــست
آنچنان جیشِ عدو یکسره در جــا بشکست

آنچنان تاخت بر آن قومِ جفا پیشــۀ خـواب
تا عطش بُـــرد توانش ، کند اندیشـۀ آب

جای دارد ز پدر جائزه ای نیک سِتَــــــد
هدیۀ شـــوق پدر ، باز به نزدیک سِتَــد

یا ز فرطِ عطش از کام پـــدر مدهوش است
یا«مَکَد خاتم »و از سِـرِّ ازل مِی نوش است!

قومِ دون دید که باز آمده آن شیــر جوان
گِرد او جمع شدند ، تیغ بکف پیر و جــوان


سینه ها پُر ز خصومت همـــه از آل علی ع
پای کوبنـــد همه ، بر تن پامال علـی(ع)
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر مذهبی

نظرات

^

ورود

ورود