مشاهده RSS Feed

shirinbanoo

درد استخوان سوز!

به این مطلب امتیاز بدهید
مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد

اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزدمنجم کوکب بخت مرا از برج بیرون کن

که من کم طالعم ترسم زانهم اسمان سوزدسعدی

^

ورود

ورود