مشاهده RSS Feed

علی مع الحق

گریه امام صادق علیه السلام برای امام مهدی عج

به این مطلب امتیاز بدهید
سدير صيرفى گويد با مفضل بن عمرو ابو بصير و ابان بن تغلب شرفياب حضور مولاى خود امام صادق شديم ديديم روى خاك نشسته و جبه خيبرى طوقدار بىگريبان آستين كوتاهى پوشيده و چون فرزند مرده جگر سوخته ميگريد، اندوه تا گونههايش رسيده و رخسارهاش دگرگون شده و چشمانش پر از اشك است ميگويد:اى آقايم غيبت تو خواب از چشمم ربوده و آرامگاهم را تنك كرده و آسايش دل را برده، اى آقايم غيبتت سوگواريم را بفجائع ابدى پيوسته و يكى را پس از ديگرى ناپديد كرده و جمع و شماره دوستان را نابود نموده، من ديگر اشكى كه از چشمم روان است و نالهاى كه از گرفتاريهاى اندوهم و بليات گذشته از سينهام سر ميكشد احساس نميكنم جز همانى كه در برابر ديدهام مجسم است و از همه گرفتاريها بزرگتر و جانگدازتر و سختتر و ناآشناتر است و حوادثش با خشم تو در آميخته و وارداتش با سخط تو عجين است.
سدير گويد: چون امام صادق را در اين حال ديديم از اين مشكل هولناك و پديده وحشتناك عقل از سر ما پريد و دل ما پاره شد و گمان برديم از آسيب كوبندهاى در سوز و گداز است و مصيبتى از روزگار وارد شده است عرضكرديم يا ابن خير الورى خدا ديدهات را نگرياند، از چه پيشامدى اشكت روانست و ديدهات گريانست؟ چه وضعى پديد شده است كه شايسته اين سوگواريست؟ امام صادق يك آهى كشيد كه درونش بر آمد و پريشانيش افزوده گشت و فرمود:

واى بر شما بامداد امروز در كتاب جفر نگريستم (اين كتابيست كه علم گرفتاريها و مرگ و ميرها و اطلاع بر آنچه بوده و تا قيامت خواهد بود در آن مندرج است، همان كتابيست كه خدا محمد و امتان پس از ويرا بدان اختصاص داده، در باره تولد غائب از ما و غيبت او و دير كرد و طول عمر و گرفتارى مؤمنان در آن زمان و شكوكى كه از طول غيبت در دلشان پديد آيد و بيشترشان از دين برگردند و رشته اسلام را از گردن باز كنند تأمل كردم با آنكه خداى تعالى (در سوره اسراء آيه 13) فرمايد هر انسانى را طائريست كه بر گردن او طوق كرديم و منظور از آن ولايت ائمه است در اينجا دلسوزى مرا فرا گرفت و اندوه فراوان بر من چيره شد.
عرضكردم ما را با شركت در بعضى از آنچه در اين موضوع ميدانى مشرف و گرامى دار.
فرمود براستى خداى تبارك و تعالى سه جريانى كه براى سه تن از رسل بوده است در باره قائم (ع) مجرى كرده؟ زايشش را چون زايش موسى مقدر كرده است و غيبتش را چون غيبت عيسى و دير كردش چون دير كرديم نوح (ع) و پس از اين عمر بنده شايسته خود خضر را نشانه عمر او آورده.
عرضكردم يا ابن رسول اللَّه حقائق اين معانى را براى ما توضيح بدهيد.
فرمود داستان تولد حضرت موسى اينست كه چون فرعون واقف شد سلطنت او بدست وى برافتد دستور داد كاهنان را نزد او آوردند ويرا بنژاد او رهنمائى كردند و دانست كه از بنى اسرائيل است و پياپى گماشتگان خود را دستور داد شكم زنان آبستن بنى اسرائيل را شكافتند و در تعقيب او بيست و چند هزار نوزاد را كشت و دست بكشتن موسى نيافت براى آنكه خدا او را نگهدارى كرد همچنين وقتى بنى اميه و بنى عباس دانستند كه زوال سلطنت جبار فرماندهان زور بدست قائم ما است با ما بدشمنى برخاستند و شمشير در كشتن خاندان رسول و برانداختن نسل او گذاشتند بطمع آنكه قائم را بكشند و خدا ابا دارد كه كار خود را در دسترس ستمكاران گذارد تا نور هدايتش بكمال رسد و گرچه مشركان را بد آيد.
داستان غيبت عيسى اينست كه يهود و نصارى هم قول شدند كه كشته شده خداى جل ذكره بگفتهخود (در سوره نساء آيه 157) آنها را تكذيب كرد و فرمود او را نكشتند و بدار نزدند و لى اشتباه براى آنها حاصل شد همچنين است غيبت قائم كه بواسطه طول مدت امت آن را انكار كنند. گوينده هذيان سرايد كه متولد نشده و ديگرى گويد متولد شده و مرده و گوينده اينسخن كفر آميز بگويد كه يازدهمين امام ما عقيم است و گوينده ديگر از دين بيرون رود و بامام سيزدهم و بيشتر معتقد گردد و گوينده به نافرمانى خداى عز و جل گويد روح امام قائم در جسد ديگرى سخن گويد.
داستان تا خير وعده نوح اينست كه چون از خدا براى قوم متمرد خود عذاب آسمانى خواست خداى تبارك و تعالى جبرئيل امين را با هفت هسته خرما نزد وى فرستاد جبرئيل گفت يا نبى اللَّه براستى خداى تبارك و تعالى ميفرمايد بدرستى كه اينان آفريدگان منند و بندگان من و من آنها را بيك صاعقه از صواعق خود نابود نكنم مگر آن كه دعوت آنها مؤكد شود و حجت بر آنها ملزم گردد تو در دعوت خود نسبت بقومت كوشش كن و من مزد تو را ميدهم و اين هستهها را هم بكار و چون برويند و درخت آنها برسد و ميوه دهد فرج و خلاص نصيب تو گردد و اين مژده را به پيروان مؤمنين خود بده، چون درختها روئيد و محكم شد و ساقهدار گرديد و شاخه آورد و ميوه داد و ميوه آنها رسيد و مدت زمانى گذشت از خدا درخواست كرد وعده خود را عملى سازد خدا باو دستور داد هسته آن درختها را بكارد و صبر و كوشش را پيشه كند و بر قوم خود تاكيد حجت نمايد، نوح اين دستور را به پيروان مؤمن خود گزارشداد و سيصد تن از آنان از دين برگشتند و گفتند اگر آنچه نوح ادعا ميكرد درست بود در وعده پروردگارش تخلف راه نداشت سپس خداى تبارك و تعالى هر بار دستور ميداد كه هستهها را بار ديگر بكارد تا هفت بار هستهها را كشت و پيروان او جمعى از طوائف مؤمنين هم در هر بار از دين برگشتند تا آنكه براى او هفتاد و چند نفر باقيماند پس از آن خداى تبارك و تعالى باو وحى كرد و فرمود اينوح اكنون بامداد روشن از شب تار پرده گرفت و حق محض عيان شد و پاكى از تيرگى جدا گرديد و بدطينتان از دين بيرون رفتند، اگر من همان كفار را هلاك ميكردم و كسانى كه از پيروان تو را كه بتدريج از دين برگشتند زنده ميگذاشتم وعده خود را در باره مؤمنان مخلص در يگانهپرستى كه برشته نبوت تو متمسكند وفا نكرده بودم من براستى آنان را جانشين زمين ميكنم و در ديندارى قدرت ميدهم و ترس آنان را بدل با من ميسازم براى آنكه بواسطه زوال شرك عبادت من باخلاص انجام شود و با آنكه من ميدانستم جمعى از پيروان تو ضعف در يقين دارند و در امتحان مرتد ميشوند و خبث طينت آنان و بدى سرائرشان ظاهر مىشود چگونه ممكن بود مؤمنين جانشينان زمين شويد و تمكن يابند امنيت جانشين خوف آنان گردد و آن مرتدان ضعيف الايمان كه نتائج نفاق و سران گمراهى بودند و اگر بوى سلطنتى كه هنگام استخلاف و هلاكت دشمنان بمؤمنان دادم بدماغ آنها ميرسيد بمغز آنها سرايت ميكرد و در دنبال نفاقى كه داشتند بفكر آن مىافتادند و رشتههاى ملالت در دلشان سخت ميشد و با برادران خود دشمنى ميكردند و براى طلب رياست با آنها نبرد مينمودند و در مقام برميآمدند كه خود زمام امر و نهى را در دست گيرند و چگونه ممكن ميشد اقتدار در دين و انتشار فرماندهى در مؤمنين در صورتى كه فتنهها بر ميخواست و جنك برپا ميشد نه هرگز اكنون بدستور و نظارت ما كشتى را بساز، امام صادق فرمود وضع قائم (ع) چنين است كه ايام غيبتش طولانى شود تا حق محض عيان شود و ايمان از كدورت نفاقجدا گردد بواسطه آنكه هر كس از شيعيان كه بد طينت باشد و نفاقى در او احساس شود در موقعى كه استخلاف و تمكين و امر منتشر هويدا گردد از دين بيرون رود.
مفضل گويد عرضكردم يا ابن رسول اللَّه اين نواصب گمان كنند كه اين آيه «1» در باره ابو بكر و عمر و عثمان و على نازل شده است فرمود نه خدا دلهاى ناصبان را هدايت نكند در چه زمانى بوده است كه دين خدا پسند و مورد رضايت رسول (ص) پا برجا بوده است و فرمان خدا در ميان امت منتشر بوده و ترس در دلها نبوده و شك در سينهها وجود نداشته، در عهد كدام يك آنان چنين بوده و يا در عهد على عليه السلام با اينكه مسلمانان از دين برگشته و فتنههائى كه در دوران آنها بپاخواست و جنگهائى كه ميان آنان و كفار بوقوع پيوست و امام صادق عليه السلام اين آيه را تلاوت فرمود (در سوره يوسف 110) تا آن كه رسولان نوميد شدند و گمان بردند كه تكذيب شدند يارى ما براى آنها رسيد.اما داستان عبد صالح مقصودم خضر عليه السلام است براستى خداى تبارك و تعالى او را براى نبوتش يا كتابى كه بوى فرستاده بود يا شريعتى كه باو داده و شرائع پيش از آن را نسخ كرده باشد يا براى مقام امامتى كه لازم باشد بندگانش از او پيروى كنند تا براى لزوم اطاعت او طول عمر نداده است بلكه چون در علم خدا گذشته بود كه عمر قائم عليه السلام در دوران غيبتش طولانى خواهد شد تا بجائى كه بندگان او باور نكنند و انكار نمايند خدا عمر خضر را طولانى كرد و هيچ سببى نداشت جز آنكه از طول عمر او استدلال شود بطول عمر قائم و بدين وسيله حجت معاندان و مخالفان منقطع شود تا براى مردم بر خدا حجتى نباشد.
كمال الدين ج2 ص353

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود