مشاهده RSS Feed

همه جان چشم شدم خیره بدنبال تو گشتم !

یا جعفر صادق

به این مطلب امتیاز بدهید
هوالعالم

امام جعفر صادق یا امام جعفر راستین و راستگو میفرمایند :


آنانکه قرآن را آنچنان که حق آن است , تلاوت میکنند کسانی هستند که :
آیات آنرا به ترتیل میخوانند و معانی آن را می فهمند و به احکام آن عمل می کنند ,به وعده های آن امید می بندند و از آیات عذاب آن می ترسند , داستانهای آن را عینیت می دهند و از امثال آن عبرت میگیرند . دستورات آن را به جای می آورند و از نواهی آن اجتناب میکنند .

به خدا قسم حق تلاوت آن حفظ آیات و پی در پی خواندن حروف و تلاوت سوره ها و آموزش تقسیمات (به ده ایه و پنج ایه نیست) که آیات را حفظ کنند و حدود آن را تباه سازند .

و این معنای تدبر در ایات قرآن و مفهوم آیۀ (( کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته)) است
.
1

1 . میزان الحکمه ج 3 ص 2526 - دولت قرآن
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود