پيامبر صلى ا‏لله‏ عليه ‏و ‏آله :

حقّ على بر اين امّت همچون حقّ پدر است بر فرزندش.

 

 

 

نام شما :
 
تعداد صلوات : 
حرف دل  :
 
 
مشاهده صلوات های ثبت شده

دانلود صوت با کيفيت